Решения на ОбС
Протокол №49 от 26.11.2010 г.

Днес на 26.11.2010г.(петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства Светослав Мирчев.
В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, зам. кмет Наташа Трайкова и кмет на с. Арчар - Емил Георгиев.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят откри заседанието.
Като допълнение на дневния ред г-н Румен Младенов предложи две докладни записки. Първата е относно Съгласие за изпълнение на проект на МТСП за социално включване, а втората относно Поемане на ангажимент за осигуряване на устойчивост на услугите, чрез тяхното поддържане за проект за деца в риск.

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли