Решения на ОбС
Протокол №50 от 30.12.2010 г.

Днес на 30.12.2010г.(четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, кмет на с. Арчар - Емил Георгиев, кмет на кметство с. Гара Орешец - Венка Младенова и директор дирекция - Ирена Виденова.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят откри заседанието.
Като допълнение на дневния ред г-н Румен Младенов предложи първа точка да бъде Полагане на клетва на новоизбран общински съветник.
След което Общинския съвет на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА единодушно реши заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва на новоизбран общински съветник
Вносител: Румен Младенов

2. Предложение за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Димово
Вносител: Тодор Илиев

3. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Димово
Вносител: Тодор Илиев

4. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димово
Вносител: Тодор Илиев

5. Предложение за утвърждаване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите и отделните обекти в рамките на утвърдения Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт за 2010г. на Община Димово
Вносител: Тодор Илиев

6. Предложение за допълване утвърдения списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи
Вносител: Тодор Илиев

7. Предложение за определяне на обема (количеството) на ползване на дървесина от ОГФ в землището на с. Гара Орешец
Вносител: Тодор Илиев

8. Предложение за прекратяване на договор за аренда
Вносител: Тодор Илиев

9. Предложение за продаване на придаваемо място в с. Арчар
Вносител: Тодор Илиев

10. Предложение за продаване на придаваемо място в гр. Димово
Вносител: Тодор Илиев

11. Предложение за предоставяне на помещение за ползване на ПП „Съюз на Демократичните сили"
Вносител: Тодор Илиев
12. Предложение за разделяне на земеделски имот в с. Орешец
Вносител: Тодор Илиев

13. Питания към Кмета на Община Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли