РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2020 Г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2020 Г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 от ЗПКОНПИ_

Прикачени файлове:

Обява за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

Обява за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

Община Димово приема заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“.
Програмата е утвърдена със Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика и е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително механизма лична помощ.
Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.
Програмата се реализира на територията на цялата страна и е със срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Във връзка със стартиране на Програмата в най-кратки срокове, община Димово приема заявления в срок до 26.02.2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА

Информация за изпълние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Димово

Информация за изпълние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Димово

Прикачени файлове:

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 – 2022 год.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 – 2022 год.

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2019 – 2022 г. на община Димово е разработена в съответствие с разпоредбите на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), и съгласно указанията за изготвяне на общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био-горива.

ИНСТРУКЦИЯ за документационната и деловодната дейност в Общинска администрация Димово

ИНСТРУКЦИЯ за документационната и деловодната дейност в Общинска администрация Димово

/ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 5А ОТ ЗА, ЧЛ. 41 ОТ ЗНАФИ ВЪВ ВР. ЧЛ. 8 ОТ УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДИМОВО/
Февруари 2020

Прочети повече Прочети повече