Решения на ОбС
Протокол №51 от 31.01.2011 г.

Днес на 31.01.2011г.(понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, кмет на с. Арчар - Емил Георгиев, директор дирекция - Ирена Виденова и гл. счетоводител Красимира Иванова. Също така присъстваха и граждани на гр. Димово.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят откри заседанието.
Като допълнение на дневния ред г-н Румен Младенов предложи първа точка да бъде Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в община Димово и точката Питания към кмета на община Димово да се промени на точка Разни. Г-н Тодор Илиев предложи допълнение на дневния ред с Докладна записка относно Приемане на ПУП в част „Парцеларен план" на трасета за водопровод, канал, електропровод и обслужващ път към ПИ 000235 в землището на гр. Димово.
След което Общинския съвет на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА единодушно реши заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в община Димово и точката Питания към кмета на община Димово
Вносител: Началник РУ"П" - Белоградчик

2. Предложение за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димово
Вносител: Тодор Илиев

3. Предложение за утвърждаване на списък на служители и учители в общината Димово, имащи право на заплащане част от превозните разноски
Вносител: Тодор Илиев

4. Предложение за определяне размера на социално-битовите разходи
Вносител: Тодор Илиев

5. Предложение за определяне размера на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря за ученическо столово хранене
Вносител: Тодор Илиев

6. Предложение за определяне размера на разходи за представителни цели
Вносител: Тодор Илиев

7. Предложение за определяне размера на еднократните помощи
Вносител: Тодор Илиев

8. Предложение за осигуряване на средства за съфинансиране от Община Димово по НП „ОСПОЗ" през 2011г.
Вносител: Тодор Илиев

9. Предложение за разглеждане на подадени декларации по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Вносител: Тодор Илиев

10. Предложение за одобрение на План-сметка за определяне на разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2011г. за всяка дейност
Вносител: Тодор Илиев
11. Предложение за определяне на размера на таксата за битови отпадъци през 2011г.
Вносител: Тодор Илиев

12. Предложение за определяне на реда за обсъждане на проекта за бюджета на общината за 2011г.
Вносител: Тодор Илиев

13. Предложение за кандидатстване пред Проект „Красива България" за предоставяне на финансова помощ за проект „Осигуряване на достъпна среда и подобряване условията на живот в „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания" - с. Извор и „Защитено жилище" - с. Воднянци Мярка 02
Вносител: Тодор Илиев

14. Предложение за промяна статута на Защитено жилище - Воднянци
Вносител: Тодор Илиев

15. Предложение за поемане на транспортните разходи за лечение на дете от гр. Димово
Вносител: Румен Младенов

16. Предложение за приемане на ПУП в част „Парцеларен план" на трасета за водопровод, канал, електропровод и обслужващ път към ПИ 000235 в землището на гр. Димово

Вносител: Тодор Илиев

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли