Решения на ОбС
Протокол №52 - 21.02.2011 г.

Днес на 21.02.2011г. (понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 52 редовно заседание на Общинския съвет.
Поради отсъствието на председателя на Общински съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от Заместник - председателя Петко Ников Върбанов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
В работата на заседанието взеха участие Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, зам.-кмет на Община Димово Добромир Тодоров и Наташа Трайкова; кмет на с. Арчар - Емил Георгиев, кмет на с. Карбинци Мариян Иванов Антонов, кметски наместник на с. Върбовчец Вилия Петрова, директор дирекция - Ирена Виденова, главен специалист „Бюджет и финанси" Милчо Хъртарски, директор дирекция Марушка Петрова и гл. счетоводител Красимира Иванова.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заместник-председателя Петко Върбанов откри заседанието и предложи дневният ред да бъде допълнен с две точки - т. 20 Предложение за избор на делегат за участие в Общото събрание на НСОРБ и т. 21 Предложение за избор на заместник - председател на Общински съвет, а т.20 Питания към кмета да стане 22 точка.
Пристъпи се към гласуване на Дневния ред с така направеното предложение за допълнение. Гласували 12 - всички „ЗА". Предложението за допълнение на Дневния ред се приема. След което на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА заседанието протече при следния

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли