Решения на ОбС
Протокол №53 - 23.03.2011 г.

Днес на 23.03.2011г.(сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
Поради отсъствието на председателя на Общинския съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от неговият заместник - председател Петко Върбанов.
В работата на заседанието взе участие заместник - кмет на Община Димово Добромир Тодоров.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заместник-председателят Петко Върбанов откри заседанието, след което Общинския съвет на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА единодушно реши заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълнение на Решение на Общински съвет № 364 от 07.10.2010г., прието по Протокол № 46
Вносител: Тодор Илиев

2. Питания към Кмета на Община Димово


ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Дадена бе думата на председателите на комисиите към Общински съвет „Общинска собственост, устройство на територията , благоустрояване и пътна мрежа" - Коста Христов и „Икономическо развитие и евроинтеграция" - Иванела Андреева, които изложиха своите предложения от проведените заседания на комисиите за допускане до заседание с положително становище предложението за допълнение на Решение №364 от 07.10.2010г., прието по Протокол № 46 и предварителното му изпълнение.

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли