Решения на ОбС
Протокол №54 - 31.03.2011 г.

Днес на 31.03.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 54 редовно заседание на Общинския съвет.
Поради отсъствието на председателя на Общински съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от Заместник - председателя Петко Ников Върбанов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
В работата на заседанието взеха участие кмета на Община Димово - Тодор Илиев, зам.-кмета на Община Димово Наташа Трайкова, кмета на с. Арчар - Емил Георгиев и гл. счетоводител на община Димово Красимира Иванова.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заместник-председателя Петко Върбанов откри заседанието.
Направени бяха три предложения за допълнение на Дневния ред: Първо от Председателя на комисия „Бюджет и финанси" Надка Димитрова, която предложи дневният ред да бъде допълнен с една точка - „Корекция в утвърдения списък на служители, имащи право на заплащане част от пътните разноски" като точка 10. Второто предложение е от Комисия „Икономическо развитие и евроинтеграция" за промяна в структурата на Общинската администрация в Дирекция „Административно обслужване и финанси", като точка 11 и трето предложение от Петко Върбанов, който предлага две точки Разполагане на преместваем търговски обект (павилион) върху публична общинска собственост (тротоар) в североизточния ъгъл на кв. 15 по плана на село Гара Орешец, община Димово - одобрен със заповед № 9740/1980г., като точка 12 и Разработване на проект за ремонт на храм „Възнесение Господне" в село Извор, община Димово за кандидатстване по Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони, като точка 13, а точка 10 Питания към кмета да стане точка 14.
Пристъпи се към гласуване на Дневния ред с така направените предложения за допълнение. Гласували 12 - всички „ЗА". Предложението за допълнение на Дневния ред се приема. След което на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за учредяване на дружество с ограничена отговорност с апортна вноска
Вносител: Тодор Илиев

2. Предложение за изменение на ПУП за квартал 58 по плана на град Димово
Вносител: Тодор Илиев

3. Предложение за отпускане на парични средства
Вносител: Тодор Илиев

4. Предложение за предоставяне срещу заплащане на материали
Вносител: Тодор Илиев

5. Предложение за актуализиране състава на Комисия за обществен ред и сигурност в община Димово
Вносител: Тодор Илиев

6. Предложение за отдаване под наем на част от УПИ № І - 156, кв. 32 по плана на град Димово
Вносител: Тодор Илиев

7. Предложение за изпълнение на бюджет 2010г. и съставяне на годишния счетоводен отчет, прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основните активи и пасиви, приходи и разходи
Вносител: Тодор Илиев

8. Предложение за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Вносител: Тодор Илиев

9. Предложение за отпускане на еднократни помощи
Вносител: Росен Караджов

10. Предложение за корекция в утвърдения списък на служители, имащи право на заплащане част от пътните разноски
Вносител: Комисия „Бюджет и финанси"

11. Предложение за допълнение на Решение № 413 от 21.02.2011г., прието по Протокол № 52 за промяна в структурата на Общинската администрация в Дирекция „Административно обслужване и финанси"
Вносител: Комисия „Икономическо развитие и евроинтеграция"

12. Предложение за разполагане на преместваем търговски обект (павилион) върху публична общинска собственост (тротоар) в североизточния ъгъл на кв. 15 по плана на село Гара Орешец, община Димово - одобрен със заповед № 9740/1980г.
Вносител: Тодор Илиев

13. Разработване на проект за ремонт на храм „Възнесение Господне" в село Извор, община Димово за кандидатстване по Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони
Вносител: Петко Върбанов

14. Питания към Кмета на Община Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли