Решения на ОбС
Протокол №55 - 27.04.2011 г.

Днес на 27.04.2011г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 55 редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово - Тодор Илиев и кмета на с. Арчар - Емил Георгиев.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателя Румен Младенов откри заседанието.
Направено бе предложение за допълнение на Дневния ред от Комисия „Икономическо развитие и евроинтеграция" с нова точка 8 за Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, като старата точка 8 от Дневният ред стане точка 9 и така с един номер да се променят точките като последователността се запази.
Пристъпи се към гласуване на Дневния ред с така направеното предложение за допълнение. Гласували 13 - всички „ЗА". Предложението за допълнение на Дневния ред се приема. След което на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ /Докладна записка с Вх. № ОС-03-44/30.03.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
2. Предложение за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ /Докладна записка с Вх. № ОС-03-45/30.03.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
3. Предложение за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ /Докладна записка с Вх. № ОС-03-46/30.03.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
4. Предложение за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ /Докладна записка с Вх. № ОС-03-47/30.03.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
5. Предложение за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ /Докладна записка с Вх. № ОС-03-48/30.03.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
6. Предложение за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ /Докладна записка с Вх. № ОС-03-49/30.03.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
7. Предложение за отдаване под наем на помещение от 18,06 кв.м. в Кметство на село Извор за административни нужди /Докладна записка с Вх. № ОС-03-51/15.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
8. Предложение за обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост /Докладна записка с Вх. № ОС-03-60/27.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
9. Предложение за отдаване под наем без търг или конкурс на помещения - общинска собственост за осъществяване на здравни дейности за задоволяване нуждите на населението /Докладна записка с Вх. № ОС-03-52 /19.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
10. Предложение за продажба чрез публичен търг на бивше помощно училище в село Орешец /Докладна записка с Вх. № ОС-03-53 /19.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
11. Предложение за актуализиране състава на Комисия за обществен ред и сигурност в Община Димово /Докладна записка с Вх. № ОС-03-54 /19.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
12. Предложение за продажба на земеделски имот № 072037 - нива, с площ от 137,000 декара, девета категория в местността „Драката" в землището на село Гара Орешец /Докладна записка с Вх. № ОС-03-55 /19.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
13. Предложение за продажба на три броя цистерни за гориво в село Орешец /Докладна записка с Вх. № ОС-03-56 /19.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
14. Предложение за отдаване под наем на земеделски земи в землищата на селата Мали Дреновец, Септемврийци, Ярловица, Извор и Владиченци
/Докладна записка с Вх. № ОС-03-57 /19.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев

15. Предложение за отдаване под наем без търг или конкурс на помещение - общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на ПП „Атака" /Докладна записка с Вх. № ОС-03-58 /19.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
16. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 г. /Докладна записка с Вх. № ОС-24 00-2 /19.04.2011г./
Вносител: Людмила Първанова
17. Предложение за отмяна на Решение №432, взето по Протокол № 54 от 31.03.2011 г.
Вносител: Румен Младенов
18. Предложение за приемане на отчет за спортната дейност в община Димово през изминалата 2010 година /Докладна записка с Вх. № ОС-03-59 /20.04.2011г./
Вносител: Тодор Илиев
19. Предложение за отпускане на еднократни помощи
Вносител: Росен Караджов
20. Питания към Кмета на Община Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли