Решения на ОбС
Протокол №56 - 26.05.2011 г.

Днес на 26.05.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 56 редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници, отсъства по уважителни причини общинският съветник Цветомир Любенов Цветков.
В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово - Тодор Илиев, Заместник кмет Наташа Трайкова, кмета на с. Арчар - Емил Георгиев и кмета на село Гара Орешец - Венка Младенова.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет Димово Румен Младенов откри заседанието.
Направено бе предложение за размяна местата на точка 9 с точка 10 от Дневния ред от Комисия „Икономическо развитие и евроинтеграция", като точка 10 - Предложение за отмяна на Решение № 447, взето по Протокол № 55 от 27.04.2011 г. стане точка 9-та, а точка 9 - Предложение за обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост стане точка 10-та.
Румен Младенов предложи като допълнение към Дневния ред да бъде включена нова точка 13 - Предложение за процедура за отдаване на концесия на язовири, а 13-тата точка Питания към кмета на Община Димово стане 14-та. Кмета на общината Тодор Илиев предложи да се допълни дневният ред с нова точка 14 - Предложение за избор на представител в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка" АД гр. Видин, а 14-та точка Питания към кмета на Община Димово стане 15-та.
Пристъпи се към гласуване на Дневния ред с така направените предложения за размяна местата на точка 9 с точка 10 и допълнение на нова точка 13-та и 14-та. Гласували 12 - всички „ЗА". Предложението се приема. След което на основание чл.27, ал. 3 от ЗМСМА заседанието протече при следния

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли