Решения на ОбС
Протокол №57 - 30.06.2011 г.

    

           Днес на 30.06.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 57 редовно заседание на Общинския съвет.

   Заседанието бе открито и  ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.

      На заседанието присъстваха всички общински съветници.

    В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово – Тодор Илиев, Заместник кмет Наташа Трайкова, кмета на с. Арчар - Емил Георгиев, кмета на село Гара Орешец – Венка Младенова и кметски наместник  на с. Върбовчец Вилия Петрова.

          На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет Димово  Румен Младенов откри заседанието.

  Направени бяха две предложения: Първото от Румен Младенов за допълнение на Дневния ред с нова точка 11 – Разполагане на преместваем обект „Химическа тоалетна” върху публична общинска собственост (разделителната ивица на бул. „Дванадесетте”, на гърба на тото пункта) в гр. Димово и второто от Тодор Илиев – като нова точка 12 да стане Кандидатстване за отпускане на средства от Агенция „Пътна инфраструктура” за цялостно асфалтиране на улица „Георги Димитров” в град Димово, а 11-тата точка Питания към Кмета на Община Димово стане 13-та.

           Пристъпи се към гласуване на Дневния ред с така направените предложения за  допълнение на дневния ред с нови точки 11-та и 12-та. Гласували 13 – всички „ЗА”. Предложението за допълнение на дневния ред се приема. След което на основание чл.27, ал. 3 от ЗМСМА заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предложение за вземане на решение за възлагане превозите от областната транспортна схема и делегиране функциите на Кмета на общината за провеждане на конкурса за автобусна линия Видин – Димово – Лагошевци.             

     /Докладна записка с Вх. № ОС-03-76 /22.06.2011г./

  Вносител: Тодор Илиев

 

2. Предложение за вземане на решение за възлагане превозите от областната транспортна схема и делегиране функциите на Кмета на общината за провеждане на конкурса за автобусна линия Видин – Арчар - Димово.                      

     /Докладна записка с Вх. № ОС-03-77 /22.06.2011г./

  Вносител: Тодор Илиев

 

3. Предложение за вземане на решение за възлагане превозите от областната транспортна схема и делегиране функциите на Кмета на общината за провеждане на конкурса за автобусна линия Видин – Арчар - Ярловица.                   

     /Докладна записка с Вх. № ОС-03-78 /22.06.2011г./

  Вносител: Тодор Илиев

 

4. Предложение за процедура за отдаване на концесия на язовири.   

     /Докладна записка с Вх. № ОС-03-79 /22.06.2011г./

  Вносител: Тодор Илиев

 

5. Предложение за одобряване на проект за Заявление за отпускане на еднократна помощ и Декларация до Председателя на Общински съвет – Димово.

  Вносител: Румен Младенов

                                                   

6. Предложение за отпускане на еднократни помощи.

  Вносител: Росен Караджов

 

7. Предложение за предоставяне на обекти – публична държавна собственост – пещери „Венец”, „Козарника” и „Пропаст” за управление от Община Димово.

/Докладна записка с Вх. № ОС-03-80 /24.06.2011г./

Вносител: Тодор Илиев

 

 

8. Предложение за разглеждане и вземане на решение по постъпила Докладна записка от Валери Александров – Директор на ОУ „Димитър Благоев” – с. Гара Орешец.

/Докладна записка с Вх. № ОС-03-81 /24.06.2011г./

Вносител: Тодор Илиев

 

9. Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за изпълнението на проект № 05/321/00437 „Подобряване условията за живот в Община Димово чрез създаване на качествена канализационна инфраструктура посредством изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и смесена канализация в гр. Димово по ПРСР за периода 2007 – 2013 г.

/Докладна записка с Вх. № ОС-03-82 /27.06.2011г./

Вносител: Тодор Илиев

 

10. Предложение за кандидатстване към Национален Доверителен Еко фонд

Докладна записка с Вх. № ОС-03-83 /27.06.2011г./

Вносител: Тодор Илиев

 

11. Разполагане на преместваем обект „Химическа тоалетна” върху публична общинска собственост (разделителната ивица на бул. „Дванадесетте”, на гърба на тото пункта) в гр. Димово  /Докладна записка с Вх. № ОС-03-84 /30.06.2011г./

Вносител: Тодор Илиев

 

12. Кандидатстване за отпускане на средства от Агенция „Пътна инфраструктура” за цялостно асфалтиране на улица „Георги Димитров” в град Димово

Докладна записка с Вх. № ОС-03-86 /30.06.2011г./

Вносител: Тодор Илиев

 

13. Питания към Кмета на Община Димово                                                                   

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли