Решения на ОбС
Протокол №4 - 29,12,2011год.

         Днес 29.12.2011г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе четвъртото редовно заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев.
    На заседанието присъстваха дванадесет общински съветници, отсъства общинския съветник Татяна Миланова по уважителни причини. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, заместник кмета на Община Димово Елена Гергова, Кмета на село Арчар – Емил Георгиев, Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов, Даниела Крумова – младши експерт „Евроинтеграция, програми и проекти” и Ирена Виденова – Директор на Дирекция „Стопанско управление и развитие”.
     На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово Светослав Славчев откри заседанието.

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли