Решения на ОбС
Протокол №21 - 25.01.2013 год.

Днес 25.01.2013 г. (петък) от 13,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно заседание на Общински съвет - Димово. Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства без уважителни причини общинския съветник Цветомир Любенов Цветков. В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев и Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов. На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, Председателят откри заседанието, като направи предложение за допълнение на проекта за дневния ред с три нови точки 6, 7 и 8. Точка 6 - Продажба на имот № 000533 – други трайни насаждения с площ от 4,697 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово, точка 7 – Продажба на имот № 000535 – други трайни насаждения с площ от 5,337 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово и точка 8 – Продажба на имот № 000532 – други трайни насаждения с площ от 6,000 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово, като точка 6 – Питания към Кмета на община Димово стане 9-та точка. Г-н Славчев призова общинските съветници за тяхните предложения за допълнение или изменение на проекта за Дневен ред. Не постъпиха такива, след което дневният ред бе подложен на гласуване с предложените нови три точки. Гласували така предложеното изменение на дневения ред – 12, от тях всички „ЗА”, проекта за дневен ред се приема с предложените три нови точки (6, 7 и 8).

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли