Решения на ОбС
Протокол №23 - 29.03.2013 год.

 

Днес 29.03.2013 г. (петък) от 14,30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно  заседание на Общински съвет - Димово.

  Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. 

     На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства без уважителни причини общинския съветник Цветомир Любенов Цветков.

     В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев, Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов и заместник-кмета на община Димово – Илчо Илиев. 

      На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, Председателят откри заседанието, като попита за предложение за изменение или допълнение на проекта за дневния ред. Не постъпиха предложения за промяна на проекта за дневния ред, след което той бе подложен на гласуване.      

     Гласували 12 общински съветника, от тях всички „ЗА”, проекта за дневен ред се приема без изменения и допълнения.

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли