Природни ресурси
Релеф и климат

Релеф
Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Територията и е с преобладаващ хълмисто-равнинен характер, включваща части от Дунавската хълмиста равнина, в която попада Арчарския район, до полупланински в района на град Димово и село Гара Орешец, с надморска височина от + 42 м до + 900 м. Характерът на релефа в по-голямата си част от територията благоприятства за развитие на селскостопанско производство с всичките му разновидности, изграждането на много-добри комуникативни връзки и инженерна инфраструктура.

Климат
Община Димово попада в умерено-континенталната климатична област - под област на западната и средна част на Дунавската хълмиста равнина и подобласт на Предбалкана. Средногодишните температури са 12.2оС. Абсолютните максимални температури достигат доста високи стойности - най-високата измерена абсолютна максимална температура достига 42оС (август), а най-ниската максимална достига - 22.1оС (януари и декември).

 

Галерия от снимки
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на Обс №2/27.11.2019г. от 13:00 ч. в малкия салон на Читалище "Паисий Хилендарски" Димово
22
Ное
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли