Природни ресурси
Минерални ресурси

По отношение на минерално-суровинните ресурси територията на общината е крайно бедна, с изключение на находищата на кариерни строителни материали в района на село Гара Орешец и по поречието на река Арчар. В последните 10 години тяхната експлоатация е спряна. Все още не е изяснен статута им по отношение на собствеността.
С изграждане на Дунав мост - 2 и строителството и реабилитацията на Международен път Е-79, тяхната непосредствена близост до ж.п. линия и изградена пътна връзка, се разкриват големи възможности за разработването и на двата обекта. Тяхната разумна експлоатация е един перспективен източник за набиране на средства в бюджета на общината.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на Обс №2/27.11.2019г. от 13:00 ч. в малкия салон на Читалище "Паисий Хилендарски" Димово
22
Ное
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли