Природни ресурси
Води

Географското разположение на община Димово обуславя наличието на собствени водни ресурси. През територията на общината протичат река Арчар, река Скомля, река Белщица, река Лом и река Дунав в Арчарския район.
Режимът на речните води е дъждовно-снежен с пролетен максимум на оттока.
Дял във водния баланс на общината заемат и 6-те микроязовира - Върбовчец, Медовница - 2 бр., Шипот, Скомля и Ярловица.
Основен потребител на вода в община Димово е населението и в по-малка част преработващата промишленост в лицето на малките и средни предприятия.

В недалечно минало общината се е характеризирала с добре развито селско стопанство с висок дял на поливни площи. В момента земеделието преживява период на стагнация и е ориентирано главно към самозадоволяване. Поради тази причина, то не се явява голям потребител и съответно замърсител на вода .
Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява от три водоснабдителни групи - Бела, Репляна - Чупрене, подгрупа Търговище и група Лом.

Много важна характеристика за община Димово е фактът, че в този регион няма режим на водата. В момента само селата на собствени водоизточници страдат от режим на водата в случаите, когато водоизточниците им пресъхнат или са с изключително нисък дебит поради засушаване.
Качеството на питейните води се изследва от ВиК и ХЕИ - Видин.
Националната автоматична система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/ няма пунктове на територията на общината.
На територията на общината няма изградена канализационна мрежа. Частично изградените съоръжения в гр. Димово, с. Гара Орешец, с. Арчар и с. Костичовци, обслужват отделни махали или блокове в по-голямата си част са за повърхностни води. В останалите населени места на общината няма изградени канализации. Домакинствата в по-голямата си част ползват септични ями за отпадните си води. Тези примитивни съоръжения имат пречиствателен ефект около 60%, но само ако се почистват редовно. В противен случай и те допринасят за замърсяване на почвите и въздуха, основно с органични замърсители.

Отпадните и дъждовни (повърхностни) води, които тези съоръжения поемат, се изливат в преминаващите през населените места реки, служещи като естествено "стъпало" за пречистването им. Тази схема причинява и допълнителна ерозия на почвата.
Съществуващите предприятия не са съществен фактор в замърсяването на водите. На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Химическите качества на речните води при преминаването им през общината са много добри.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли