Инфраструктура
Водоснабдяване

Като елемент на техническата инфраструктура, водоснабдителните мероприятия са показател за съвременно и цялостно функциониране и развитие на урбанизираните територии.
Водоснабдяването на населените места в община Димово се осъществява от три водоснабдителни групи - "Бела", "Репляна - Чупрене", подгрупа Търговище и група "Лом".

Група "Бела" от каптиран карстов водоизточник "Белско врело" с дебит 150-200 л/сек. От водоизточника се снабдяват десет населени места на общината - Скомля, Дълго поле, Бела, Димово, Костичовци, Шипот, Извор, Лагошевци, Мали Дреновец и Владиченци. Дебитът на водоизточника често се колебае в много големи граници, като в поредни сушави години пада до 25-30 л/сек, което създава изключително големи проблеми. Изградените два сондажа в Димово, каптирани и включени към водопреносната мрежа решават частично проблемите при аварийни ситуации само за града , докато за останалите населени места за сега няма друга алтернатива.

Подгрупа "Търговище" снабдява шест населени места - Яньовец, Върбовчец, Гара Орешец, Медовница, Воднянци и Карбинци. Тук алтернативен водоизточник има само за с. Гара Орешец, но той е с много малък дебит и ниска степен на използваемост. Извършените сондажи в районите на с. Карбинци и Воднянци за наличие на подпочвени води не дадоха очакваните резултати. Сондажните кладенци не са каптирани, поради изключително малкия им дебит.
В района на с. Гара Орешец съществува възможност за каптиране на карстови извори, но засега те не са проучени и не се знае тяхното поведение във времето и количествата. Наличието на тези водоизточници и затрудненията във водоснабдяването на района, особено през летните месеци, заслужават внимание и налагат предприемане на адекватни действия.

От група "Лом" се снабдява само селата Арчар и Септемврийци. Водоизточника е с практически неизчерпаеми количества.
Със самостоятелни водоизточници са селата Ярловица и Държаница. Този за с. Ярловица е с малък дебит и трудно захранва населеното място, което налага в бъдеще търсене на алтернативен такъв.

Основен проблем на водоснабдителната мрежа е високата степен на износеност, което води до почти ежедневни аварии както по външните, така и по вътрешните трасета на водопровода. Частичната смяна на отделни участъци от етернитовия водопровод с тръби от друг по-надежден материал ( стомана и полиетилен ) засега не решава проблема. Наложително е след задълбочената експертна оценка от специалисти на В и К да се пристъпи към поетапна подмяна на най-невралгичните участъци от външните и вътрешните трасета. Като такива би следвало да се имат предвид следните приоритети:
- външен и вътрешен водопровод за с Арчар;
- вътрешен водопровод на с. Гара Орешец;
- вътрешен водопровод в селата Медовница, Воднянци и Карбинци;
- вътрешен водопровод с. Извор;
- външен водопровод Бела-Костичовци, Лагошевци и Извор;
- външен и вътрешен водопровод с. Костичовци;
- вътрешен водопровод с. Лагошевци;
- външен водопровод - Бела -Димово- Острокапци;
- външен водопровод - Бела - Кладоруб;
- вътрешен водопровод - с. Бела.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли