Инфраструктура
Хидромелиорации

На територията на общината има изградени шест микроязовира в относително добро техническо състояние. Използваеми за напояване и рибовъдство, с достатъчно воден обем са яз. "Скомля", яз. "Върбовчец", яз. "Ярловица" и двата микроязовири в с. Медовница. Хидромелиоративните съоръжения около тях са амортизирани и практически неизползваеми.
В много малка степен се използват и съществуващите съоръжения на напоителна система Рабиша, чрез които има възможност да се поливат около 15 000 дка в землището на Димово, Острокапци и Кладоруб.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли