Инфраструктура
Пътища

Пътната мрежа на територията на общината възлиза на 154,9 км. в т.ч.:
- пътища І клас - 27,5 км;
- пътища ІІ клас - 12,7 км;
- пътища ІІІ клас - 49,5 км;
- пътища ІV клас - 65,2 км.

В добро състояние са пътните отсечки, свързващи с. Септемврийци с второкласен път Арчар - Лом, Костичовци - Воднянци, Медовница - Гара Орешец, Острокапци - Кладоруб и второкласните пътища, минаващи през общината.
Останалата част от пътната мрежа, особено отсечките Гара Орешец - Яньовец до разклона за махала Фалковец, вкл. отклонението за с. Яньовец, ІV-11014 Мали Дреновец - Владиченци, Извор - Лагошевци, ІV-10007 отклонението за Дълго поле, ІV-10209 отсечката до с. Шипот са в лошо състояние, изтекъл гаранционен срок на износващия пласт на пътната настилка, на места практически неизползваеми.. Това състояние на пътната мрежа е най-голямото основание на транспортните фирми да отказват обслужване на населението, в голяма степен влияе за отклоняване трафика по други пътни връзки и за увеличаване на транспортните разходи както на фирмите, така и на гражданите.

С не по малко значение не само за общината, но и за община Чупрене е извършването на основен ремонт на пътя село Гара Орешец - махала Фалковец, осигурява достъп на населението и фирмите до ж.п. гара Орешец. Извършването на частичен ремонт на останалите пътни отсечки също е наложително на по-късен етап. От изключително важно значение е предприемането на адекватни мерки от страна на общинската администрация по отношение на изграждането на международен път Е-79 в района на гр. Димово - с. Ружинци.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли