Нормативни актове
Прилагане на Закона за достъп до обществена информация

I. Общи положения
Чл.1. (1) Правилата за организацията на работа в Общинската администрация за приложение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, наричани за краткост Правилата, уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.
(2) Кметът на общината със заповед определя служител от администрацията, който да разглежда устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.
(3)Когато служителят по т. 1.1. отсъства за повече от 3 (три) работни дни, прекият му ръководител прави писмено предложение до Кмета на общината за определяне на друг служител, съгласно чл.28, ал.2 ЗДОИ.
Чл. 2. Предмет на Правилата са:
1. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация;
2. Приемане, регистриране и разпределяне на заявленията за достъп до обществена информация;
3. Срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация;
4. Изготвяне на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация;
5. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация;
6. Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация.
Чл. 3. Настоящите правила са задължителни за всички служители в Общинската администрация.
Чл. 4. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от секретаря на общината.
II. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация
Чл. 5. (1) Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителя по т. 1.1.
(2).Служителят по т. 1.1 води регистър за устните запитвания, като отбелязва: трите имена на заявителя; каква информация е поискана; формата, в която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.
Чл.6. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя
III. Приемане, регистриране и разпределяне на заявления за достъп до обществена информация
Чл. 7. (1)За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация (наричани за краткост Заявления) се предоставя за ползване формуляр-образец, Приложение № 1от тези Правила.
(2) Формулярите-образци се предоставят на хартиен носител в ЦУИГ или се ползват от официалната електронна страница на Общината - .........................
Чл. 8. Заявленията се регистрират в ЦУИГ в деня на тяхното постъпване.
Чл. 9. При регистрацията на Заявленията се използва автоматизирана деловодна програма и самостоятелен регистрационен индекс, утвърден от секретаря на Общината.
Чл. 10. Регистрационният номер на Заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване.
Чл. 11. (1) Получените по пощата или на официалния е-mail адрес на Общината Заявления се регистрират по реда на т.т.8 и 10.
(2) Получените Заявления по реда на т. 11 се оставят без разглеждане, ако не съдържа данните:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Чл. 12. В деня на регистриране, служителя от ЦУИГ, приел заявлението го предоставя срещу подпис на служителя по т. 1.1..
Чл. 13. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано Заявление, носят регистрационния номер на Заявлението и датата на постъпване.
Чл. 14.(1) Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират от Гл. специалист „Техническо и административно обслужване" за становище от кмета на общината в два екземпляра.

IV Срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация
Чл. 15. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от служителя по т. 1.1. в 14-дневен срок, след датата на регистрирането им.
Чл. 16. В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, служителят по т. 1.1. уведомява заявителя за това лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.
Чл. 17. (1) Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, Заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.
(2) Срокът по т. 15 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.
Чл. 18. (1) Срокът по т. 15 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем.
(2) За удължаването на срока по т. 18 служителят уведомява писмено заявителя.
Чл. 19. (1) Срокът по т. 15 може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице.
(2) В 7-дневен срок от регистрирането на Заявлението, служителят по т. 1.1. е длъжен да поиска изричното писменото съгласие на третото лице за предоставяне на исканата информация.
(3) В случаите, когато не е получено съгласие в срока по т. 19.1 или при изричен отказ да се даде съгласие, служителят по т. 1.1 може да предостави исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.
(4) В решението служителят по т.т. 1.1 е длъжен да спази точно условията, които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него обществена информация.
(5) Не се иска съгласие от третото лице, когато то е задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена информация.
Чл. 20. Когато исканата от заявителя обществена информация се отнася до дейността на административни звена от структурата на Общината, служителят по т. 1.1. прави писмено искане до Директора на дирекцията на съответното административно звено за предоставяне на информацията.
Чл. 21. (1) Директорът на дирекцията следва да изготви писмен отговор до служителя по т. 1.1. за предоставяне или мотивиран отказ за предоставяне на исканата информация.
(2) Исканата информация се предоставя на служителят по т. 1.1. в 7 дневен срок.
(3). Когато срокът по т. 2 е недостатъчен се прави писмено мотивирано искане за удължаване на срока за което се уведомява служителя по т. 1.1.
(4) Служителят по т. 1.1. съблюдава реда и условията, предвидени в ЗДОИ, за допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп до исканата информация.
Чл. 22. (1) Когато общинската администрация не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, служителят по т. 1.1. препраща Заявлението в 14-дневен срок от получаването му към съответния орган.
(2) За препращане на Заявлението служителят по т. 1.1. уведомява писмено заявителя.
Чл. 23. Когато общинската администрация не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, служителят по т. 1.1. в 14-дневен срок от получаване на Заявлението, уведомява за това заявителя.
V. Изготвяне на решения за предоставяне или отказ за предоставяне на обществена информация
Решения за предоставяне на достъп до обществена информация
Чл. 24. (1) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят и подписват от служителя по т. 1.1.
(2) В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват:
- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация. - -в решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.
Чл. 25. Решението за достъп до обществена информация се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща по пощата с обратна разписка.
Чл. 26. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
Чл. 27. (1) Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят и подписват от служителя по т. 1.1, когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ.
(2) В решението задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.
Чл. 28. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчват лично срещу подпис на заявителя или се изпращат по пощата с обратна разписка.
VI. Форми за предоставяне на обществена информация
Чл. 30. (1) Служителят по т. 1.1. подготвя предоставянето на достъп до обществена информация във формата, посочена от заявителя.
(2) Формите са:
а) преглед на информацията - оригинал или копие;
б) копия на хартиен носител;
в) копия на технически носител;
г) устна справка.
(3) Достъп до обществена информация може да се предостави в една или повече от формите.
(4) Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности.
Чл. 31. (1) Служителят по т. 1.1. предоставя достъпа до обществена информация във форма, различна от заявената, когато:
а) за исканата форма няма техническа възможност;
б) исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
в) исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права.
(2) В случаите по т.31 служителят по т. 1.1. определя формата за предоставяне на достъп до обществена информация.
VII. Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация
Чл. 32. (1) При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, както следва:
• Дискета -1,44 лв. (за един брой)
• СВ - 6,00 лв. (за един брой)
• Електронна поща за 1 МВ -0,36лв.
• Разпечатване на една страница (А 4) -0,15 лв.
• Ксерокопие за една страница (А 4) - 0,10 лв.
• Факс за една страница (А 4) - 0,70 лв.
• Устна справка за 15 минути -1,00 лв.
(2) Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация са съобразени с съобразени с действително направените разходи за извършване на услугата..
(3) Директорът на дирекция "АОФ" предлага актуализиране на дължимите разходи при настъпили изменения на определените от министъра на финансите нормативи.
Чл. 33. Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в касата на общинска администрация или по банков път по сметка на
Чл. 34. Правилата за организацията на работа в Общинска администрация за приложение на ЗДОИ влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на Кмета на общината.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г, изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.).
В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: "Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти."
Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: "Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия." - чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: "Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации." - чл. 11 от ЗДОИ
Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: "Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон."
ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

 


РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки делничен работен ден от 08,00-12,00 ч. и от 13,00-17,00ч.

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен в правилника за организацията и технологията на документационната дейност в ДАИТС.

СРОК:

1. Заявленията за предоставяне на достъп се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им.
Срокът, в който се осигурява достъп до обществена информация не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението за предоставянето й.
2. В случай, че в заявлението не е конкретизиран предмета на исканата информация, срокът за разглеждането му започва да тече от датата на уточнението.
3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.
4. Когато поисканата информация е в голям обем, срокът за разглеждане може да бъде удължен до 10 дни.
5. Когато исканата информация се отнася до 3-то лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, срокът за разглеждане на заявлението може да бъде удължен до 14 дни.
6. Когато ДАИТС не разполага с исканата информация, в 14 - дневен срок от получаване на заявлението, същото се препраща до съответния компетентен орган или юридическо лице.
Ако исканата обществена информация не се намира в ДАИТС и няма данни за местонахождението й, в 14 - дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява писмено за това.

СЛУЧАИ, В КОИТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ДОСТЪП ДО ПОИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Когато се касае за класифицирана информация - чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ.
2. Когато се касае за държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон - чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ.
3. Когато се касае за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица - чл. 8, т. 1 от ЗДОИ.
4. Когато се касае за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България - чл. 8, т. 2 от ЗДОИ.
5. Когато се касае за лични данни - чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ.
Във всички тези случай причината за отказ е, че за достъп до тези видове информация е предвиден друг нормативен ред.
6. Когато се касае за търговска тайна или за информация, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци - чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ.
7. Когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация.
8. Когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ДОСТЪП:

Решението, с което се произнася ДАИТС съдържа задължителните реквизити по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ, а именно:
" 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация."
Това решение се връчва на заявителя срещу подпис или по пощата с обратна разписка.
Независимо дали става дума за предоставяне на достъп или за отказ решението съдържа мотиви, на чиято основа е издадено.
Ако с решението е позволен достъп до исканата обществена информация, срокът за който достъп е поне 30 дни от датата на уведомяване на заявителя, той може да се яви в ДАИТС, за да се запознае с нея.
Ако заявителят желае копие от исканата обществена информация, може да го получи на съответен технически носител, след заплащане на нормативно установените разходи за това съгласно Заповед № 10 на Министъра на финансите от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, че ако не се явите в определения за достъп срок или ако не заплатите определените разходи, това се счита за отказ от предоставения Ви достъп до исканата обществена информация
За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответното длъжностно лице на ДАИТС.

Посочените стойности не включват ДДС.

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли