Нормативни актове
Прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила са изготвени въз основа на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и имат за цел регламентират реда за:
1. деклариране на несъвместимост и частни интереси
2. съхранение на декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ
3. установяване на конфликт на интереси
4. прилагане на административно-наказателните разпоредби.

Чл. 2. Публични лица по смисъла на тези вътрешни правила, във връзка с чл. 3 от ЗПРКИ са:
1. Всички служители в утвърдената структура на Община Димово - по основно щатно разписание, и длъжностите на собствено финансиране, с изключение на техническите длъжности.
2. Директорите на общинските детски градини
3. Директорът на дом за стари хора - Гара Орешец.
4. ........ Домашен социален патронаж Димово
5. Дом за стари хора Извор /защитено жилище/

ІІ. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ

Чл. 3. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПРКИ в 7-дневен срок от избирането или назначаването му.
(2) Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията по ал. 1 да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
(4) Инициативата за подаване на декларация по ал. 1 е на гл. експерт „Човешки ресурси и екология" в Община Димово.

Чл. 4. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ в 7-дневен срок от избирането или назначаването му. В декларацията лицето посочва обстоятелствата, които биха довели до възникване на конфликт на интереси, като:
1. участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването;
2. поети задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.; лицето посочва размера и вида на поетото задължение и данни за своя кредитор;
3. договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията на лицето, заемащо публична длъжност;
4. данни за свързани лица, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси при изпълнение на задълженията на лицето, заемащо публична длъжност;
5. всяка друга информация за частен интерес, която лицето сметне за необходимо да посочи.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава еднократно.
Чл. 5. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл. 12, т. 3 от ЗПРКИ в 7-дневен срок от настъпване на промяната, освен ако в специален закон е предвидено друго.
(2) Инициативата за подаване на декларация по ал. 1 е на лицето, заемащо публична длъжност.

Чл. 6. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл. 12, т. 4 от ЗПРКИ, когато има частен интерес във връзка с изпълнение на свое правомощие или задължение по служба.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава преди започването или по време на изпълнението на правомощието или задължението по служба.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава в писмен вид по инициатива на лицето.

Чл. 7. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ пред кмета на Община Димово.
(2) Декларациите се обявяват на интернет страницата при спазване на Закона за защита на личните данни.
ІІІ. РЕГИСТРИ
Чл. 8. Кметът на Общината със своя заповед определя лице, което да поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ и да извършва проверки при подаден сигнал за конфликт на интереси.

Чл. 9. (1) Регистърът на хартиен носител съдържа следните графи:

Рег. № дата име на лицето, заемащо публична длъжност основание за подаване подпис на декларатора

(2) Същият регистър, без графата „подпис на декларатора", се поддържа и на електронен носител - хард-диск на компютъра, с лична парола за достъп на упълномощеното лице.
(3) Декларациите, подадени от служителите в кметства, които се назначават от кметовете на кметства, се съхраняват в Приложение № 1 с надпис „Кметства" към регистъра по ал. 1 и ал. 2.

Чл.10. (1) При подаване на декларация, в горния ляв ъгъл на същата се вписва регистрационен № и дата на подаване.
(2) Номерацията в Приложението е самостоятелна и започва от № 1.

Чл. 11. (1) Декларациите се съхраняват от служителят по чл. 8 в заключен шкаф.
(2) Срокът на съхранение на декларациите е 10 години, след което се унищожават от комисия, определена от кмета на Общината.

ІV. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 12. (1) Лице, заемащо публична длъжност, се отстранява от изпълнение на задължение по служба, когато е подало декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПРКИ.
(2) Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде отстранено от изпълнение на задължение по служба и от Кмета на Общината, ако той смята, че е налице конфликт на интереси.
(3) Кметът на Общината преценява за всеки конкретен случай наличието или липсата на конфликт на интереси.
(4) Алинеи 1 - 3 не се прилагат за лица, заемащи публични длъжности, когато в специален закон е предвидено друго.

Чл. 13. (1) При съмнение за конфликт на интереси лицето, заемащо публична длъжност, писмено заявява пред Кмета на Общината съответното обстоятелство.
(2) Кметът на Общината се произнася с писмен акт.
V. УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 14. (1) Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, по разпореждане на Кмета на Общината или по инициатива на служителят по чл. 8.
(2) Установяване на конфликт на интереси може да поиска и лицето, заемащо публична длъжност.

Чл. 15. (1) Всеки, който разполага с данни, че лице, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредба на ЗПРКИ, може да подаде сигнал за конфликт на интереси.
(2) Всеки, който разполага с данни за нарушение на разпоредбите на чл. 21 или 22 от ЗПРКИ, може да подаде сигнал за конфликт на интереси.

Чл. 16. (1) Сигналът или искането за установяване конфликт на интереси се подава до Кмета на Димово.
(2) Сигналът, както и искането по ал. 1, се подава писмено и се регистрира в деловодната система на Община Димово.
(3) За сигнали и искания по ЗПРКИ се изготвя специален регистрационен индекс в деловодната система.
(4) Сигналите и исканията се съхраняват на хартиен носител от служителя по чл. 8. За тях се изготвя специален регистър на хартиен носител, в който се отбелязва:
1. пореден номер;
2. регистрационен индекс от общата деловодна система;
3. име на подателя.

Чл. 17. (1) Служителят по чл. 8 и служителите в ЦИАОГ, които регистрират сигналите и исканията, подават декларация по чл. 32, ал.2 от ЗПРКИ.
(2) Декларациите по ал. 1 са неразделна част от регистъра по чл. 9, ал.1.

Чл. 18. (1) Установяването на конфликт на интереси се извършва въз основа на проверка.
(2) Проверката се извършва от служителя по чл. 8, след издадена изрична заповед на Кмета на Общината.

Чл. 19. Анонимни сигнали, които, по преценка на кмета на Общината, съдържат достатъчно сериозна информация, могат да бъдат разгледани по разпореждане на Кмета на Общината или след самосезиране на служителя по чл. 8.

Чл. 20. (1) При проверката за установяване на конфликт на интереси се изслушва лицето, заемащо публична длъжност, и се събират доказателствата от значение за случая.
(2) Служителят, който извършва проверката, може да изисква допълнителна информация и документи от проверяваното лице.
(3) Служителят, който извършва проверката, може да изисква информация от държавните и местните органи, органите на съдебната власт и други институции.
(4) Проверката приключва с писмен доклад в двумесечен срок от постъпването на сигнала или искането.

Чл. 21. (1) Наличието или липсата на конфликт на интереси се установява с мотивирано решение, въз основа на доклада по чл. 20, ал. 4, от кмета на Общината
(2) Заинтересованите лица могат да оспорват решението, с което е установен конфликт на интереси, в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК .

Чл. 22. (1) Когато се установят данни за извършено престъпление, материалите се изпращат незабавно на органите на прокуратурата.
(2) В случаите по ал. 1 процедурата за установяване на конфликт на интереси не се спира.
Чл. 23. За всеки сигнал или искане се изготвя отделно досие, което се съхранява от служителя по чл. 8 при осигуряване мерки за недопускане на нерегламентиран достъп до него.

VІ. ПОСЛЕДИЦИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 24. (1) Нарушаването на закона и установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.
(2) Възнаграждението, получено за периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит, се отнема в полза на държавата.
(3) Ако бъде установено, че в резултат на конфликт на интереси лице, заемащо публична длъжност, или свързано с него лице е получило материална облага, нейната равностойност се присъжда в полза на държавата, освен ако не подлежи на отнемане на друго основание.
(4) Имената на лицата, заемащи публични длъжности, за които е установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт, се обявяват на интернет страницата на общината.
VІІ. ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което не подаде декларация по чл. 12 от ЗПРКИ в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 26. Лице, заемащо публична длъжност, което не изпълни задължение по чл. 13, ал. 2 от ЗПРКИ за предприемане на действия за отстраняване на декларирана несъвместимост, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв.
Чл. 27. Който не изпълни задължение по чл. 18, ал. 1 от ЗПРКИ за поддържане на регистри на декларациите, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв.
Чл. 28. (1) Който не изпълни задължение по чл. 32, ал. 2 от ЗПРКИ и разкрие информация относно лице, подало сигнал за конфликт на интереси, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 2000 до 3000 лв.

Чл. 29. Глобите, съответно имуществените санкции се внасят в приход на републиканския бюджет.
Чл. 30. (1) Административно наказание по чл. 25, 26, 27 и 28 може да наложи и Кметът на Общината. Актът, с който се установява административното нарушение, се съставя от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Наказателното постановление се издава от Кмета на Общината.
(3) Установяването на нарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателното постановление се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. В срок до 31.03.2009 г. лицата по чл. 2 подават декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ.
§ 2. В срок до 31.03.2009 г. се изготвя специален регистрационен индекс в общата деловодна система за сигнали и искания по ЗПРКИ и се подготвя регистъра по чл. 16, ал. 4.

 

 

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли