Нормативни актове
Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази инструкция урежда реда и организацията за приемане и разглеждане на постъпили сигнали за корупция в Общинската администрация и нейните поделения.

ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Чл. 2. Сигналите за корупция в Общинската администрация и нейните поделения могат да постъпват чрез писмо /жалба/ до Кмета на общината чрез кутията за сигнали за корупция, поставена във фоайето на общинската администрация или чрез интернет страницата на Община Димово.
Чл. 3. Процедурата за разглеждане на сигнали за корупция, постъпили в ЦУИГ, по пощата и електронната поща започва с тяхното регистриране в деловодната система, след което се предават на Кмета на Общината за резолюция.
Чл. 4. Анонимните сигнали за корупция се оставят без движение.
Чл. 5. /1/ Процедурата за разглеждане на сигнали за корупция постъпили чрез кутията за сигнали за корупция започва с тяхното отваряне.
/2/ Кутията за сигнали за корупция се отваря от комисия определена със заповед на Кмета на общината, един път седмично, в присъствието на повече от половината й членове.
/3/ Комисията затваря и запечатва кутията след всяко отваряне. Запечатващите ленти съдържат подписите на членовете на комисията и печата на общината.
/4/ Ключовете на кутията се съхраняват в касата на общината, като вземането и връщането им става срещу подпис в отделен регистър от най-малко двама члена на комисията.
/5/ Комисията съставя протокол, в който се описват всички постъпили сигнали за корупция или липсата на такива.
/6/ Протоколът подписан от всички присъстващи членове, заедно с постъпилите сигнали за корупция се завеждат в деловодната система, след което се предават на Кмета на общината за резолюция.
Чл. 6. Кметът на общината определя със заповед за всеки конкретен случай, служители от съответната дирекция, които ще участват в разглеждането на сигнала за корупция.
Чл. 7. В състава на всяка комисия за разглеждане на сигнали за корупция задължително се включват Секретаря на Общината, юриста и директора на дирекцията в зависимост от естеството на сигнала за корупция. При физическа или правна сложност могат да се назначават комисии в по-широк / състав.
Чл. 8. Комисията за разглеждане на сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства /вкл. писмени обяснения от проверяваните служители/ за изясняване на обстоятелствата по сигнала за корупция. След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, към който се прилагат всички събрани доказателства. Протоколът се подписва от членовете на комисията.
Чл. 9. Комисията за разглеждане на сигналите изготвя доклад и предава заедно с протоколите и събраните доказателство на Кмета на общината.
Чл. 10. Кметът на общината се произнася по доклада на комисията с мотивирана заповед в седемдневен срок от предаването му.
Чл. 11. Заповедта по сигнали за корупция се публикува в интернет- страницата на общината.
Чл. 12. Документите по преписките и докладите на комисията за разглеждане на сигналите се архивират в общия архив на общината.
Чл. 13. Общината се задължава да спазва и защитава конфинденциалността на физическите и юридическите лица, подали сигналите за корупция. Служителите имащи достъп до получаваните сигнали и образуваните преписки подписват декларация за конфиденциалност по получената информация за корупция.
Чл. 14. (1) Служителят по сигурността на информацията води Регистър за образуваните преписки и постъпилите сигнали за корупция.
(2) В Регистъра се вписват следните данни:
1. Входящ номер (графа № 1)
2. Дата на регистрация
3. Имената, адреса, телефона и е-mail на лицето подало сигнала
4. Резюме на сигнала
5. Краен срок за отговор
6. Резюме на отговора
7. Заповед на кмета
8. Бележки
Чл. 15. Всяко тримесечие Служителят по сигурността на информацията представя на Кмета на общината отчет с постъпилите сигнали за корупция.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата инструкция се приема в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 2006-2008 година в Република България.
§2. Част от съдържанието на настоящата инструкция може да бъдат регулирани с отделни заповеди на Кмета на общината.
§3. При възникнали основания настоящата инструкция може да бъде изменена, попълнена или отменена по реда на издаването й, при което Секретаря на общината уведомява общинската администрация..
§ 4. Инструкцията влиза в сила от датата на утвърждаването й със заповед от Кмета на общината.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли