Нормативни актове
Стандарти за административно обслужване

1. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ
o Ние се ангажираме да имаме любезно, възпитано и приветливо отношение към всеки потребител на административни услуги.
o Ние се ангажираме да изслушаме Вашите молби и сигнали.
o Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност при извършване на услугите, при запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги.

2. КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
o Ние се ангажираме да Ви информираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем, като Ви запознаем подробно с предимствата и недостатъците на всеки от тях.
o Ние се ангажираме, при наличие на нормативни препятствия да търсим алтернативно решение на всеки Ваш проблем, свързан с предоставяните от общината административни услуги.
o Ние се ангажираме да извършим проверка при оплаквания от качеството извършените административни услуги, както и да Ви информираме за резултатите от нея.

3. СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ
o Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в следните срокове:
1. веднага - при възможност;
2. не по-късно от 5 работни дни - по искане за извършване на административна услуга, когато отговора и/или документа се оформя писмено и изисква проверка на обстоятелства, вписани в общински регистри;
3. 7 дни - при произнасяне по искане за издаване на акт или отговор на запитване постъпило по пощата или електронната поща;
4. 14 дни - при искане за достъп до обществена информация;
5. до 1 месец - извършването на услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания в други институции;
6. специфични срокове, посочени изрично в специален закон.
7. Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис, или чрез отделно съобщение на посоченият от Вас адрес или друг начин за обратна връзка.

4. РАВНОПОСТАВЕНОСТ
o Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп до услугите ни и равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

5. ПРОЗРАЧНОСТ
o Ние се ангажираме да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на граждани.
o Ние се ангажираме да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите, търсещи административна услуга.
o Вие винаги ще бъдете уведомявани за името на служителя, с когото разговаряте по телефона.

6. ЗАКОННОСТ
o Ние се ангажираме да извършваме услугите при спазване и прилагане на законите в Република България.

7. БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
o Гарантираме ви безпристрастност и честност при извършване н услугата.

8. ПОЛИТИЧЕСКА НЕУТРАЛНОСТ
o Гарантираме, че общинските служители работят при спазване политическа неутралност и на работните си места няма да афишират политически пристрастия и да провеждат предизборна агитация.

9. ОТГОВОРНОСТ
o Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й.

10. ОТЧЕТНОСТ
o Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.
o Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Общината.
o Ние се ангажираме да ви информираме периодично на страниците на общинския Информационен бюлетин за предприетите действия за подобряване административното обслужване и за резултатите от вашите мнения за качеството на услугите.

11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
o Ние се ангажираме да Ви предоставяме необходимата информация за предлаганите от Община Димово административни услуги в пълен обем и по достъпен за Вас начин.
o Ако Вашите въпроси не са от компетентността на Общината, ние се ангажираме да Ви насочим към съответното звено или институция, които могат да Ви отговорят.
o Всеки може да получи информация относно предоставяните от община Димово услуги по един от следните начини:
1. От служителите на Общинска администрация в град Димово и/или в селата от общината.
2. На телефоните в град Димово:
09341 261 - Център за услуги и информация на гражданите;

09341 260,261 и 262, вътр. 42 - местни данъци и такси
09341 260, 262, вътр. 24 и 34 - гл. архитект и технически услуги
09341 260, 262 вътр. 54 - общинска собственост;
09341 260, 262 вътр. 35 - ГРАО;
09341 260, 262 вътр. - гл. счетоводител, трудова заетост
09341 260, 262 вътр. 39 - селско стопанство, търговия туризъм
09341 260, 262 вътр. 40 - образование, култура, здравеопазване


3. Адресът на Община Димово в интернет: obstina_dimovo@abv.bg
4. Информационните табла във фоайето на общината и селата на общината;
5. Приемният ден на кмета на общината - всеки четвъртък от 9.00 часа.

12. ОБРАТНА ВРЪЗКА
o Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате:
1. Поща;
2. Интернет-страницата на Общината;
3. Кутиите във фоайето на общината и в селата от общината;
4. Анкетни карти;
5. Служителя за връзки с обществеността;
6. Приемните дни на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.
o Ние се ангажираме да проверяваме вашите сигнали за корупция, които можете да подавате, като използвате:
1. Поща;
2. Интернет-страницата на Общината
3. Кутиите във фоайето на общината и в селата от общината;
4. Приемните дни на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

 


З А П О В Е Д

№ .........год.

Относно: Утвърждаване „Стандарти за административно обслужване в Община ДИМОВО".

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация и Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 2006 - 2008 година в Република България,

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам „Стандарти за административно обслужване в Община Димово".
Настоящата заповед и Стандартите да се доведат до знанието на всички служители в Общинска администрация чрез секретаря на общината, директорите, кметовете и кметските наместници.
Стандартите да се публикуват на интернет-страницата на общината и на информационните табла в общината.
Контрол върху изпълнението и спазването на Стандартите за административно обслужване възлагам на секретаря на общината.

 


ТОДОР ИЛИЕВ

Кмет на община Димово

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли