ЗАПОВЕД № РД-02-294/07.07.2020 Г.

ЗАПОВЕД № РД-02-294/07.07.2020 Г.

ЗАПОВЕД РД – 02 – 294 / 07.07.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор и във връзка с Писмо Рег. № 04-11-62/06.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването по отношение удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на страната
НАРЕЖДАМ:
На територията на община Димово да бъдат спазвани валидните противоепидемични мерки, свързани с правилната хигиена на ръцете, изолиране на лица с оплаквания за остро респираторно заболяване, физическо дистанциране, в т.ч. дистанционна форма на работа, задължителното изпъолзване на защитни лицеви маски в закрити обекти, в т.ч. търговски и транспортни средства.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и незабавно изпълнение.
Препис от заповедта да се постави на видно място и да се публикува на интернет -страницата на Община Димово

ЛЙ
СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Oбществена поръчка с предмет: „Зимно подържане за експлоатационен сезон 2020 година на общинска пътна мрежа в община Димово по две обособени позиции“

Oбществена поръчка с предмет: „Зимно подържане за експлоатационен сезон 2020 година на общинска пътна мрежа в община Димово по две обособени позиции“

пренесена от https://sop.bg/dimovo-701/proceduri-20-1-zop/a1-0005852.html

Прикачени файлове:

Провеждане на изнесени приемни дни

Провеждане на изнесени приемни дни

Момчил Станков – Областен управител на област Видин предвижда провеждането на изнесени приемни дни във всички общини извън територията на областния център. По този начин ще се запознава отблизо с актуални за всяка община теми. Жителите на общините ще имат възможност да получават на място разяснение и съдействие по поставени от тях въпроси и проблеми.

Приемен ден за община Димово е 03.07.2020 г.

Мястото за провеждане – малкият салон на читалището в град Димово

От общинска администрация
НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В ДИМОВО

НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В ДИМОВО

О Б Я В А

         Кметът на Община Димово на основание Решение № 62 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

       Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 27,12 кв.м., находящи се в сутерена на бившата административна сграда на АПК “Живко Пуев” град Димово за складови нужди. Начална тръжна наемна цена 2,00 лева без ДДС на кв.м. на месец. Стъпка на наддаване – 10%. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 14.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 65,00 лева се внася в деловодството на общината до 9,30 часа на 15.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 година от 10,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260

Прикачени файлове:

НАЕМ НА НИВА С ИДЕНТИФИКАТОР 36440.21.17 ПО КККР НА СЕЛО КАРБИНЦИ

НАЕМ НА НИВА С ИДЕНТИФИКАТОР 36440.21.17 ПО КККР НА СЕЛО КАРБИНЦИ

О Б Я В А

     Кметът на Община Димово на основание Решение № Решение № 39, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с идентификатор 36440.21.17, нива от ІV категория по КККР на село Карбинци, с площ от 16,208 декара. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 567,28 лева за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 10 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 57,00 лева се внася в касата на общината до 10,00 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 10,30 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

Прикачени файлове:

НАЕМ ЯЗОВИР СЕЛО МЕДОВНИЦА

НАЕМ ЯЗОВИР СЕЛО МЕДОВНИЦА

О Б Я В А

   Кметът на Община Димово на основание Решение № 47, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

    Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с начин на трайно ползване: Язовир с идентификатор 47648.15.80 по КККР на с. Медовница, община Димово с площ 15,793 дка. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 50,00 лева за декар без ДДС за 1 година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 10 години. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа на 14.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 394,83 лева се внася в деловодството на общината до 12,00 часа на 15.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 година от 14,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

Прикачени файлове:

НАЕМ ЖИЛИЩЕ СЕЛО ИЗВОР

НАЕМ ЖИЛИЩЕ СЕЛО ИЗВОР

О Б Я В А

   Кметът на Община Димово на основание Решение № 61 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на паянтово жилище от 60,00 кв.м., двуетажна паянтова сграда /плевня/ със ЗП 42,00 кв.м. и паянтова сграда с ЗП 42,00 кв.м., находящи се в ПИ № 228 в кв. 23  по плана на  село Извор. Начална тръжна наемна цена 30,00 лева без ДДС на месец. Стъпка на наддаване – 10%. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документация и депозит за участие в търга в размер на 36,00 лева се внася в деловодството и касата на общината до 13,30 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 14,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260.

Прикачени файлове: