Спорт
Спортът в община Димово

 

В община Димово съществуват богати спортни традиции. Спортните обекти и съоръжения са недостатъчни за потребностите на младите хора - градски стадион - нуждаещ се от неотложен ремонт, училищни физкултурни салони и площадки, съсредоточени в центъра на общината.
В общината функционират два футболни клуба, клуб по шахмат:
Спортната дейност се оценява от Общината като важен фактор за укрепване на здравето на децата и учениците, за повишаване на тяхната физическа дееспособност и най-ефективна алтернатива за борбата с наркоманите, алкохолизма и тютюнопушенето.
Основните приоритети на Община Димово в спорта са: подкрепа и контрол по поддържане на наличната спортна база; основен ремонт на стадиона в град Димово; повишаване ефективността на влагания финансов и материален ресурс; подобряване координацията между спортните клубове, младежките и граждански структури чрез изграждане на Обществен съвет по младежта и спорта с цел постигане на ползотворен тренировъчен и състезателен процес; създаване на условия за развитие на масовата физкултура и спорт, съгласно с Европейската харта "Спорт за всички".

 

Галерия от снимки
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на Обс №2/27.11.2019г. от 13:00 ч. в малкия салон на Читалище "Паисий Хилендарски" Димово
22
Ное
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли