Административни услуги
Услуги "Гражданско състояние"

При нас можете да получите следните административни услуги:
За целта е необходимо да подадете заявление по образец, което можете да свалите и от прикачените файлове по-долу.

1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
Необходими документи:
а/ молба-декларация по образец;
б/ документ за самоличност;

Такса - 5.00 лв.
Срок на издаване:
- обикновена - до пет работни дни;
- бърза – до три дни;
- експресна – до 24 часа от заявяването;

Нормативен документ: ЗГР, Наредба за МДТ

2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ Заявление по образец;
в/документи, в които има различие.

Такса: 2.50 лв.
Срок за изпълнение: в деня на заявяването
Нормативен документ: ЗГР, Наредба за МДТ


3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ СМЪРТ
Необходими документи:
а/ Заявление по образец;
б/ Документ за самоличност на заинтересованото лице.

Срок на издаване: в деня на заявяването
Такса- 2.50лв.
Нормативни документи - ЗГР,Наредба за МДТ


4. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РАЖДАНИ ИЛИ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК, КАКТО И ЗА  ПОВНОРНО ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ саморъчно попълнено заявление;

Такса- 2.50лв
Срок на издаване: в деня на заявяването
Нормативен документ – ЗГР, Наредба за МДТ


5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 
Необходими документи:
а/документ за самоличност;
б/Документи за непълнолетни деца - Акт за раждане или ЕГН на детето/децата/, съпруг, ако е вдовица - Акт за смърт, ако е вдовец- решение за развод.

Срок на издаване: в деня на заявяването
Такса -2.50 лв.
Нормативен документ - ЗГР, СК, Наредба за МДТ

6. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
Необходими документи:
а/ Молба по образец;
б/ документ за самоличност;

ТАКСА- 2.50 лв.
Срок на издаване: в деня на заявяването
Нормативен документ - ЗГР,СК, Наредба за МДТ

7. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ адресна карта.

Такса - 2,50 лв.
Срок на издаване : в деня на заявяването
Нормативен документ – ЗГР, Наредба МДТ

8. ЗАВЕРКА НА ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧАСТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ В Р БЪЛГАРИЯ
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса - 2.50 лв.
Срок на издаване:
- обикновена - до пет работни дни
- бърза – до три дни 
- експресна – до 24 часа от заявяването

Нормативен документ – ЗГР, Наредба МДТ

9. ЗАВЕРКА НА ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧАСТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА В Р БЪЛГАРИЯ НА ЛИЦЕ, ЖИВЕЕЩО В ЧУЖБИНА, НА КОЕТО РОДИТЕЛИТЕ ИЛИ ЕДИН ОТ ТЯХ СА ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ
Необходими документи:
а/ нотариално заверена покана-декларация / по образец/;
б/ документ за самоличност.

Срок на издаване:
- обикновена - до пет работни дни
- бърза – до три дни 
- експресна – до 24 часа от заявяването

Такса - 2.50лв.
Нормативен документ - Наредба МДТ, Наредба за МДТ|

10. ЗАВЕРКА НА  ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА
Такса - 2.50лв
Срок на издаване:
- обикновена - до пет работни дни
- бърза – до три дни 
- експресна – до 24 часа от заявяването

11. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК С ЧУЖДЕНЕЦ  В ЧУЖБИНА
Такса - 2.50лв
Срок на издаване:
- обикновена - до пет работни дни
- бърза – до три дни 
- експресна – до 24 часа от заявяването

12. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В БЪЛГАРИЯ
Такса - 2.50лв
Срок на издаване:
- обикновена - до пет работни дни
- бърза – до три дни 
- експресна – до 24 часа от заявяването

13. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЧУЖДЕНЕЦ С ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ ИЛИ БЕЖАНЕЦ ИЛИ НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
Такса - 2.50лв
Срок на издаване:
- обикновена - до пет работни дни
- бърза – до три дни 
- експресна – до 24 часа от заявяването

14. ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ
Такса - 2.50лв
Срок на издаване:
- обикновена - до пет работни дни
- бърза – до три дни 
- експресна – до 24 часа от заявяването

15. ЗА РИТУАЛ „СВАТБА” И „ИМЕНУВАНЕ”
Необходими документи:
А/ за „Сватба”
а/ документ за самоличност;
б/ заявление по образец;
в/ медицински свидетелства;
д/ декларация по образец;
е/ за не навършилите пълнолетие решение от съда.

Б/ За „Именуване”
Такса – 30,00 лв.

16. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ПРИ ПОГРЕБЕНИЕ ПО КТ
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване - веднага
Такса - 2,50 лв.
Нормативен документ – ЗГР, Наредба за МДТ

17. ПРЕПИС НА ДОКУМЕНТИ
Срок на издаване - веднага
Такса - 3,00 лв. на страница
Нормативен документ – ЗГР, Наредба за МДТ

18. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
Срок на издаване : в деня на заявяването
Такса - 2,00 лв.
Нормативен документ – ЗГР, Наредба за МДТ

19. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В КАРТОТЕЧНИЯ РЕГИСТЪР

20. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ДАННИТЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС
Срок на издаване : в деня на заявяването
Такса - 2,00 лв.
Нормативен документ – ЗГР, Наредба за МДТ

21. ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО / процедура по чл. 39 от ЗВГ/
Срок на издаване : в деня на заявяването
Такса - 10,00 лв.
Нормативен документ – ЗВТ, Наредба за МДТ

22. ЗАВЕРКА НА ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Срок на издаване : в деня на заявяването
Такса - 10,00 лв.
Нормативен документ – ЗГР, Наредба за МДТ

29. МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ ПРИ СМЪРТ
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване - веднага
Такса - 2,00 лв.
Нормативен документ – ЗГР

31. НОТАРИЕЛНА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
б/ пълномощно

Срок на издаване - веднага
Нормативен документ - ЗННД

32. СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ заявление по образец;
в/ медицински свидетелства;
д/ декларация по образец.
е/ за не навършилите пълнолетие решение от съда. 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли