Административни услуги
Административни услуги

При нас можете да получите следните административни услуги:
За целта е необходимо да подадете заявление по образец, което можете да свалите и от прикачените файлове по-долу.

1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Необходими документи:

а/ Искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ Лично или с пълномощно;

Такса - 5.00 лв.; Ако има починали наследници, жители на друга община - 8,00лв.

Срок на издаване:

- обикновена - до пет работни дни;

- бърза – до три дни;

- експресна – до 24 часа от заявяването;

Нормативен документ: ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

Необходими документи:

а/ документ за самоличност;

б/ Заявление по образец;

в/документи, в които има различие.

Такса: 3.00 лв.

Срок за изпълнение: в деня на заявяването

Нормативен документ: ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Необходими документи:

а/ Заявление по образец;

б/ Документ за самоличност на заинтересованото лице.

Срок на издаване:

- обикновена - до пет работни дни;

- бърза – до три дни - таксата се заплаща с 50% увеличение;

- експресна – до 24 часа от заявяването - таксата се заплаща с 100% увеличение;

Такса-3.00лв.

Нормативни документи - ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

4. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РАЖДАНИ ИЛИ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК, КАКТО И ЗА  ПОВТОРНО ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

Необходими документи:

а/ документ за самоличност;

б/ саморъчно попълнено заявление по образец;

Такса- 2.50лв

Срок на издаване:

- обикновена - до пет работни дни;

- бърза – до три дни - таксата се заплаща с 50% увеличение;

- експресна – до 24 часа от заявяването - таксата се заплаща с 100% увеличение;

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

Необходими документи:

а/документ за самоличност;

б/Документи за непълнолетни деца - Акт за раждане или ЕГН на детето/децата/, съпруг, ако е вдовица - Акт за смърт, ако е вдовец- решение за развод.

Срок на издаване: в деня на заявяването

Сем. положение - такса -2.50 лв.; сем. положение, съпруг/а и деца - такса 3,00лв.

Нормативен документ - ЗГР, СК, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

6. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Необходими документи:

а/ Молба по образец;

б/ документ за самоличност;

ТАКСА- 5.00 лв.

Срок на издаване: в деня на заявяването

Нормативен документ - ЗГР,СК, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

7. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС

Необходими документи:

а/ документ за самоличност;

б/ адресна карта.

Такса - 2,50 лв.

Срок на издаване : в деня на заявяването

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

8. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

Необходими документи:

а/ документ за самоличност;

б/ Заявление по образец;.

Такса - 2,50 лв.

Срок на издаване : в деня на заявяването

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

9. ЗАВЕРКА НА  ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

Такса - 5.00лв

Срок на издаване: В деня на заявяването;

 

10. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА

Необходими документи:

а/ документ за самоличност;

б/ Заявление по образец;.

Такса - 10.00лв

Срок на издаване:

- обикновена - до пет работни дни;

- бърза – до три дни - таксата се заплаща с 50% увеличение;

- експресна – до 24 часа от заявяването - таксата се заплаща с 100% увеличение;

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

11. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В БЪЛГАРИЯ

Необходими документи:

а/ документ за самоличност;

б/ Заявление по образец;.

Такса - 20.00лв

Срок на издаване:

- обикновена - до пет работни дни;

- бърза – до три дни - таксата се заплаща с 50% увеличение;

- експресна – до 24 часа от заявяването - таксата се заплаща с 100% увеличение;

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

12. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА

а/ документ за самоличност

б/ преведен и легализиран акт за гражданско състояние от чужбина

в/заявление по образец

Срок на издаване:

- обикновена - до пет работни дни;

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

13. ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕПИСКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЕРЕН ЕГН ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИ

Срок на образуване: Веднага

Такса – 10,00лв.

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

14. ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕПИСКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА НА ЛИЦЕ

Срок на образуване: Веднага

Такса – 20,00лв.

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

15. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Такса - 10.00лв

Срок на издаване:

- обикновена - до пет работни дни;

- бърза – до три дни - таксата се заплаща с 50% увеличение;

- експресна – до 24 часа от заявяването - таксата се заплаща с 100% увеличение;

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

16. ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Такса - 3.00лв

Срок на издаване: в деня на заявяването

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

17. ЗА РИТУАЛ „СВАТБА”

Необходими документи:

А/ за „Сватба”

а/ документ за самоличност;

б/ заявление по образец;

в/ медицински свидетелства;

д/ декларация по образец;

е/ за не навършилите пълнолетие решение от съда.

Такса – 30,00 лв./БЕЗ ДДС/

 

18. ПРЕПИС НА ДОКУМЕНТИ

Срок на издаване - веднага

Такса - 3,00 лв. на страница

Нормативен документ – ЗГР Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

19. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ

Срок на издаване : в деня на заявяването

Такса - 2,00 лв.

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

20. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ДАННИТЕ ПО НАСТОЯЩ ИЛИ ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Срок на издаване : в деня на заявяването

Такса - 5,00 лв.

Нормативен документ – ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

21. НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ

Необходими документи:

а/ документ за самоличност.

б/ пълномощно

Срок на издаване - веднага

Нормативен документ – ЗННД

 

22. ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

такса - 6,00лв.

 

Не се заплаща такса за следните услуги:

1. Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение за първи път;

4. Отбелязвания, допълнения и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. Учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6.  Поддържане на регистъра на населението;

7. Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

8. Издаване на удостоверение за настойничество или попечителство за първи път

9. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли