Административни услуги
Услуги "Екология"

1. Издаване на разрешение за отсичане на единични дървета;
Необходими документи:
а/ Заявление;
б/ Скица на имота.
Такса:
1. Издаване на разрешително, след проверка на документите за собственост - 5,00 лв.  .
2. Маркиране на дървесина на корен-  2,00 лв./м3
3. Издаване на превозен билет или удостоверение, което съдържа всички реквизити на превозния билет, като за всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет (или удостоверение) -  2,00 лв.
Забележка: Таксата се внася на касата на общината при получаване на разрешителното

Срок за изпълнение: до 30 дни,
Нормативен документ – Наредба за МДТ.

2. Заверяване на регистрите на лицензираните фирми за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване – в деня на заявяването
Нормативен документ – Наредба за МДТ

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли