Обществени поръчки

Публична покана с предмет: "Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-190/ 20.05.2013 г. "Повишаване административния капацитет на служителите в община Димово", Оперативна програма "Административен капацитет".

 

Проектиране във фаза Технически проект с цел кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2007-20013г. на следните обекти:

1. Реконструкция на общински път VID3099 /III – 1102/ Извор – Изворски манастир, община Димово

2.      Реконструкция на общински път VID3102 /I–1/  Димово – Помпена станция, община Димово

3.      Реконструкция на общински път VID3096 /III – Извор – Димово/  - Шипот, община Димово

4. Реконструкция на център за социални услуги в с.Арчар, община Димово

5. Реконструкция на център за социални услуги в гр.Димово, община Димово

 

Процедура, чрез публична покана, съгласно Глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка в праговете посочени в чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Извършване на Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Смесена канализация на град Димово - ІІ етап, І транж, при условията посочени в публичната покана и приложените към нея документи.

 

Извършване на Строителен Надзор при изпълнение на СМР на одобрени  проекти на община Димово през 2012 г. финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г

 

Предпроектни проучвания, правни услуги по подготовка на проектното предложение и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване на Община Димово по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР 2007-20013г. на ДФЗ

Процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2012/2013г. НА ПЪТНАТА МРЕЖА И УЛИЦИ В ОБЩИНА ДИМОВО”

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

„Изпълнение на СМР на проекти на община Димово, одобрени по  

Програма за развитие на селските райони за  2012 г."

 

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли