Обществени поръчки
Община Димово

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕНСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

Община Димово

Процедура по реда на глава 8 а от ЗОП

Обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР по проект "Подобряване на общинската пътна мрежа в община Димово", финансиран от ПРСР 2007-2013 г."

"Извършване на Строителен Надзор при изпълнение на СМР на проект "Подобряване на общинската пътна мрежа в община Димово"  финансиран от ПРСР 2007-2013 г."

Публична покана по реда на чл. 14, ал. 4 ЗОП с предмет "Строителни работи по полагане на повърхностни покрития на общински пътища на територията на община Димово"

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли