Обществени поръчки

Предмет на поръчката е "Зимно поддържане за експлоатационен сезон 2014 - 2015 г. на пътната мрежа и улици в община Димово"

Офертите ще се отворят от комисия, назначена от възложителя на 03.07.2014 г от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово

Офертите ще бъдат отворени на 08.07.2014 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКЕ

Публична покана с предмет Ремонт и направа на тротоари в гр. Димово и с. Гара Орешец и направа на авариен път за връзка на с. Шипот с общинската и държавната пътна мрежа по три обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПА ГЛ. 8 А ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОНТАН В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ В ГРАД ДИМОВО; 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТ ПАЗАР В С. АРЧАР, ОБЩИНА ДИМОВО

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли