Общинска собственост

Пазарна оценка:
14 100,00 лв.

Данъчна оценка:
13 446,00 лв.

Продажна цена:
14 400,00 лв.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ № 072037 ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА СЕЛО ГАРА ОРЕШЕЦ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ИМОТ № 072036 ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА СЕЛО ГАРА ОРЕШЕЦ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА 755.00 ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРА ДЪРВЕСИНА ОТ БЯЛ И ЧЕРЕН БОР, НАХОДЯЩА СЕ В ИМОТИ С № 000618 И № 000624 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАРА ОРЕШЕЦ

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 57/30.10.2018 от 13.00 часа.
25
Окт
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли