Решения на ОбС

Решения от протокол № 35/29.01.2014г.

Днес 23.05.2013 г. (четвъртък) от 13,30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно  заседание на Общински съвет - Димово.

      Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. 

         На заседанието присъстваха 11 общински съветници.

     В работата на заседанието взеха участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, както и Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев и Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов. 

 

Днес 29.03.2013 г. (петък) от 14,30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно  заседание на Общински съвет - Димово.

  Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. 

     На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства без уважителни причини общинския съветник Цветомир Любенов Цветков.

     В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев, Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов и заместник-кмета на община Димово – Илчо Илиев. 

      На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, Председателят откри заседанието, като попита за предложение за изменение или допълнение на проекта за дневния ред. Не постъпиха предложения за промяна на проекта за дневния ред, след което той бе подложен на гласуване.      

     Гласували 12 общински съветника, от тях всички „ЗА”, проекта за дневен ред се приема без изменения и допълнения.

 

Протокол №22 - 20.02.2013 год.

Днес 25.01.2013 г. (петък) от 13,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно заседание на Общински съвет - Димово. Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства без уважителни причини общинския съветник Цветомир Любенов Цветков. В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев и Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов. На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, Председателят откри заседанието, като направи предложение за допълнение на проекта за дневния ред с три нови точки 6, 7 и 8. Точка 6 - Продажба на имот № 000533 – други трайни насаждения с площ от 4,697 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово, точка 7 – Продажба на имот № 000535 – други трайни насаждения с площ от 5,337 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово и точка 8 – Продажба на имот № 000532 – други трайни насаждения с площ от 6,000 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово, като точка 6 – Питания към Кмета на община Димово стане 9-та точка. Г-н Славчев призова общинските съветници за тяхните предложения за допълнение или изменение на проекта за Дневен ред. Не постъпиха такива, след което дневният ред бе подложен на гласуване с предложените нови три точки. Гласували така предложеното изменение на дневения ред – 12, от тях всички „ЗА”, проекта за дневен ред се приема с предложените три нови точки (6, 7 и 8).

П Р О Т О К О Л № 20

Днес 27.12.2012 г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно заседание на Общински съвет - Димово. Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства общинския съветник Цветомир Любенов Цветков. В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов и Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев.

 

Днес 28.11.2012 г. (сряда) от 11,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно  заседание на Общински съвет - Димово.

  Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. 

   На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства без уважителни причини общинския съветник Цветомир Любенов Цветков.

    В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев и Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов.  

 

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли