Решения на ОбС

Днес 31.10.2012 г. (сряда) от 11,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно заседание на Общински съвет - Димово.
Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват двама общински съветници Цветомир Любенов Цветков и Росен Николов Караджов.
В работата на заседанието взе участие Кмета на кметство Арчар - Емил Георгиев и Кмета на кметство Гара Орешец - Костадин Филипов.
На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово откри заседанието, като призова общинските съветници за предложения за допълАение или изменение на проекта за Дневен ред.

 

Днес 14.09.2012 г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Димово, открито и ръководено от неговия председател - Светослав Славчев. 

    На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват двама общински съветници - Цветомир Цветков и Росен Караджов, от които Росен Караджов по уважителни причини. 

     В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар - Емил Георгиев, заместник – кмета на общината Илчо Илиев, началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Белоградчик – Пламен Петров и главен експерт „Сигурност на информацията и ОМП” на Общинска администрация – Димово.

 

 

         Днес 04.09.2012 г. (вторник) от 17,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Димово.

     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев. 

    На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства общинският съветник Цветомир Любенов Цветков. 

  В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов.

     Председателя на Общински съвет - Димово запозна общинските съветници с обстоятелствата за свикването на извънредното заседание и ги призова ако имат предложения за допълнение или изменение на проекта за дневен ред да заповядат.

 

 

        Днес 30.08.2012 г. (четвъртък) от 12,30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно  заседание на Общински съвет - Димово.

     Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. 

      На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства общинският съветник Цветомир Любенов Цветков. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов и Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев.  

    На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово откри заседанието, като призова общинските съветници за предложения за допълнение или изменение на проекта за Дневен ред.

 

 

Днес 19.07.2012 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно  заседание на Общински съвет - Димово.

     Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. 

    На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват по уважителни причини общинските съветници Веселина Данаилова и Татяна Миланова. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев,  Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов, Заместник – кмета на Община Димово – Илчо Илиев и гражданин от град Димово.

 

 

Днес 29.06.2012 г. (петък) от 17,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе извънредно  заседание на Общински съвет - Димово.

     Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. 

    На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства по уважителни причини общинския съветник Веселина Данаилова. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов и Заместник – кмета на Община Димово – Илчо Илиев.

 

Днес 31.05.2012 г. (четвъртък) от 13,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно  заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев. 
    На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства по уважителни причини общинския съветник Веселина Данаилова. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев,  Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов, Заместник – кмет на Община Димово - Елена Гергова и кметски наместник на кметство Лагошевци.
Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли