Решения на ОбС

Днес 20.02.2012 г. (понеделник) от 9,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе редовно  заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев.
    На заседанието присъстваха всички общински съветници. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на село Арчар – Емил Георгиев и Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов, а също така и Заместник – кмета на Община Димово - Елена Гергова, служители на общината и гражданка на град Димово.
     На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово откри заседанието, като призова общинските съветници за предложения за допълнение или изменение на проекта за Дневен ред.

Днес 17.02.2012 г. (петък) от 12,30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе извънредно  заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев.

Днес 31.01.2012г. (вторник) от 17,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе извънредно  заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев.
    На заседанието присъстваха всички общински съветници. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на село Арчар – Емил Георгиев и Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов.
     На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово Светослав Славчев откри заседанието

     Днес 31.01.2012г. (вторник) от 13,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе петото редовно заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев.
     На заседанието присъстваха всички общински съветници. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов,  Кмета на село Арчар – Емил Георгиев, Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов и гражданин на Община Димово – Емил Рангелов Петров.
     На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово Светослав Славчев откри заседанието, като призова общинските съветници да обсъдят дневния ред и ако имат предложения за допълнения или изменения да ги направят.

Днес 22.12.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе третото редовно заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев.
    На заседанието присъстваха всички общински съветници, като закъсняват за откриване на заседанието Добромир Тодоров и Цветан Александров. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, двамата заместник кметове на Община Димово Илчо Илиев и Елена Гергова, Кмета на село Арчар – Емил Георгиев и Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов.

         Днес 29.12.2011г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе четвъртото редовно заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев.
    На заседанието присъстваха дванадесет общински съветници, отсъства общинския съветник Татяна Миланова по уважителни причини. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, заместник кмета на Община Димово Елена Гергова, Кмета на село Арчар – Емил Георгиев, Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов, Даниела Крумова – младши експерт „Евроинтеграция, програми и проекти” и Ирена Виденова – Директор на Дирекция „Стопанско управление и развитие”.
     На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово Светослав Славчев откри заседанието.

       Днес на 30.06.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 57 редовно заседание на Общинския съвет.
   Заседанието бе открито и  ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
      На заседанието присъстваха всички общински съветници.
    В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово – Тодор Илиев, Заместник кмет Наташа Трайкова, кмета на с. Арчар - Емил Георгиев, кмета на село Гара Орешец – Венка Младенова и кметски наместник  на с. Върбовчец Вилия Петрова.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли