Решения на ОбС

Днес 22.12.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе третото редовно заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев.
    На заседанието присъстваха всички общински съветници, като закъсняват за откриване на заседанието Добромир Тодоров и Цветан Александров. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, двамата заместник кметове на Община Димово Илчо Илиев и Елена Гергова, Кмета на село Арчар – Емил Георгиев и Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов.

         Днес 29.12.2011г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе четвъртото редовно заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев.
    На заседанието присъстваха дванадесет общински съветници, отсъства общинския съветник Татяна Миланова по уважителни причини. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, заместник кмета на Община Димово Елена Гергова, Кмета на село Арчар – Емил Георгиев, Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов, Даниела Крумова – младши експерт „Евроинтеграция, програми и проекти” и Ирена Виденова – Директор на Дирекция „Стопанско управление и развитие”.
     На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово Светослав Славчев откри заседанието.

       Днес на 30.06.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 57 редовно заседание на Общинския съвет.
   Заседанието бе открито и  ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
      На заседанието присъстваха всички общински съветници.
    В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово – Тодор Илиев, Заместник кмет Наташа Трайкова, кмета на с. Арчар - Емил Георгиев, кмета на село Гара Орешец – Венка Младенова и кметски наместник  на с. Върбовчец Вилия Петрова.

 ПРОТОКОЛ № 58

           Днес на 29.07.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 58 редовно заседание на Общинския съвет.
   Заседанието бе открито и  ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов. На заседанието присъстваха всички общински съветници.
    В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово – Тодор Илиев, кмета на с. Арчар - Емил Георгиев и кмета на село Гара Орешец – Венка Младенова.
          На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет Димово  Румен Младенов откри заседанието.

Днес на 26.05.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 56 редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници, отсъства по уважителни причини общинският съветник Цветомир Любенов Цветков.

Днес на 27.04.2011г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 55 редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово - Тодор Илиев и кмета на с. Арчар - Емил Георгиев.

Днес на 31.03.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 54 редовно заседание на Общинския съвет.
Поради отсъствието на председателя на Общински съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от Заместник - председателя Петко Ников Върбанов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли