Решения на ОбС

         Днес 29.12.2011г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе четвъртото редовно заседание на Общински съвет - Димово.
     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев.
    На заседанието присъстваха дванадесет общински съветници, отсъства общинския съветник Татяна Миланова по уважителни причини. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, заместник кмета на Община Димово Елена Гергова, Кмета на село Арчар – Емил Георгиев, Кмета на село Гара Орешец – Костадин Филипов, Даниела Крумова – младши експерт „Евроинтеграция, програми и проекти” и Ирена Виденова – Директор на Дирекция „Стопанско управление и развитие”.
     На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово Светослав Славчев откри заседанието.

       Днес на 30.06.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 57 редовно заседание на Общинския съвет.
   Заседанието бе открито и  ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
      На заседанието присъстваха всички общински съветници.
    В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово – Тодор Илиев, Заместник кмет Наташа Трайкова, кмета на с. Арчар - Емил Георгиев, кмета на село Гара Орешец – Венка Младенова и кметски наместник  на с. Върбовчец Вилия Петрова.

 ПРОТОКОЛ № 58

           Днес на 29.07.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 58 редовно заседание на Общинския съвет.
   Заседанието бе открито и  ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов. На заседанието присъстваха всички общински съветници.
    В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово – Тодор Илиев, кмета на с. Арчар - Емил Георгиев и кмета на село Гара Орешец – Венка Младенова.
          На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет Димово  Румен Младенов откри заседанието.

Днес на 26.05.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 56 редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници, отсъства по уважителни причини общинският съветник Цветомир Любенов Цветков.

Днес на 27.04.2011г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 55 редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово - Тодор Илиев и кмета на с. Арчар - Емил Георгиев.

Днес на 31.03.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 54 редовно заседание на Общинския съвет.
Поради отсъствието на председателя на Общински съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от Заместник - председателя Петко Ников Върбанов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.

Днес на 23.03.2011г.(сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
Поради отсъствието на председателя на Общинския съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от неговият заместник - председател Петко Върбанов.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли