Новини

ОТ ДП " НКЖПИ ", УДВГД - СОФИЯ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

Покана за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР по проект "Подобряване на общинската пътна мрежа в община Димово", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г."

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37 В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ 

ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕМОНТ И НАПРАВА НА ТРОТОАРИ В ГР. ДИМОВО И С ГАРА ОРЕШЕЦ, ОБЩ. ДИМООВ И НАПРАВА НА АВАРИЕН ПЪТ ЗА ВРЪЗКА НА С. ШИПОТ С ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА ПЪТНА МРЕЖА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ". ОТВАРЯНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 22.08.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ДИМОВО НА АДРЕС УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 137 

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ЗА ОБЩИНА ДИМОВО

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли