Новини

Община Димово обявява подбор на доброволци за 10 вакантни места в доброволно формирование за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА ПО ЗГР

обявление

НОВА БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ДИМОВО

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6, АЛ.9 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И С ЦЕЛ ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 2 от ЗПФ, кметът на община Димово кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 25.11.2015 г. от 11:00 ч. в заседателната зала в Общинска администрация -  гр. Димово на публично обсъждане на проекта за бюджет на община Димово за 2016 г.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли