Новини

ОУП

ПРОЕКТ НОВИ АЛТЕРНАТИВИ

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА НЧ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА ЗА ТГС МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ 2014-2020 Г.

ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

РАЗРЕШЕНИЕ № 427 ОТ 28.12.2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСН. ЧЛ. 6, АЛ. 9 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 57/30.10.2018 от 13.00 часа.
25
Окт
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли