Харта на клиента

ДИМОВО, 2004

ЦЕЛИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИОРИТЕТИ


• ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ


• УДОВОТВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ КАЧЕСТВОТО И НАЧИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НА УСЛУГИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОБЩИ СТАНДАРТИ
ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА

1. ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ
• "ОБЩИНАТА Е НА ВСИЧКИ" - мото на работа в общинската администрация;
• Предоставяме услуги на всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.
• Изпълняваме задълженията си без пристрастие и предубеждение и създаваме условия за равнопоставеност на клиентите, за да бъде обслужването качествено и достъпно за всеки.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ
• Предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна , точна и полезна информация на клиентите по начин, удовлетворяващ техните потребности.
• Използваме различни канали за представяне на информация до клиентите: брошури, информационни табла, Интернет - страницата на общината, кабелна телевизия, регионални медии, общински вестник.

3. Комуникация с клиентите
• Предоставяме ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения и консултации на клиентите при извършване на услугите.
• При запитвания от клиентите, предоставяме пълни, ясни и лесно разбираеми устни и писмени отговори.

4. Канали за достъп до информация и услуги
• Предоставяме равен достъп до информация и услуги чрез различни канали: "горещ телефон", електронна поща, информационни табла, Интернет -страницата на общината, кабелна телевизия,общински вестник , регионални медии.
• Предприемаме всички възможни мерки за улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително и тези в неравностойно положение.
• Осигуряваме открита и предразполагаща обстановка, където клиентите с различни потребности да получат дължимото уважение и внимание при извършване на административното обслужване

5. Спазване на сроковете
• Стремим се да предоставяме цялата необходима на клиента информация и консултации, още при първия контакт с нас, независимо от използвания канал за достъп.
• Отговаряме на телефонни обаждания и писмени запитвания и жалби бързо и отзивчиво - в рамките на установените срокове.
• Уведомяваме клиента когато срокът се налага да бъде удължен за причините и крайния срок, в който ще получи отговор.

6. Механизми за обратна връзка от клиента
• Използваме различни механизми за обратна връзка от клиента: анкети, специални бланки за предложения, форума в Интернет - страницата на общината, приемните на общинското ръководство, кабелна телевизия , общински вестник , регионални медии.
• Анализираме получената информация и определяме необходимите бъдещи действия за удовлетворяване очакванията на клиентите.

7. Отговорност и отчетност
• Стремим се към ефективно управление на наличните ресурси по начин, който да е максимално полезен за клиентите.
• Поемаме отговорност за работата на администрацията според приетите стандарти на обслужване.
• Ангажирано е ръководството на общината за подобряване на административното обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване.
• Публикуваме оценката за удовлетвореността на клиентите на период от 6 месеца.

НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЪРШВА

• ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА, АРХИТЕКТУРАТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО, КАДАСТЪР В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ИЗВЪН СЕЛИЩТИНИТЕ ТЕРИТОРИИ;
• УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ
• РАЗРЕШИТЕЛНИ
• ЛИЦЕНЗИОННИ

СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СА:
- НЕЗАБАВНО;
- ДО ТРИ ДНИ;
- ДО СЕДЕМ ДНИ;
- ДО ЕДИН МЕСЕЦ,
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА УСЛУГАТА, УСЛОВИЯТА ЗА НЕЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЖЕЛАНИЕТО НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

- ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИТЕ, КОИТО СЛУЖИТЕЛИТЕ СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗВЪРШВАТ;

- НА ТЕЛ. 260, 262 И 268 ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА И УСЛУГИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08. 00 ДО 17. ОО ЧАСА;

- СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ АНГАЖИРАТ ДА ОТГОВАРЯТ МАКСИМАЛНО БЪРЗО И ЯСНО НА ВСИЧКИ ВАШИ ЗАПИТВАНИЯ, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ПОЩАТА, ТЕЛЕФОН, ФАКС, e-mail, ИЛИ УСТНО;

- В СЛУЧАЙ, ЧЕ СРОКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА УСЛУГААТА ОТ СТРАНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ НАЛАГА ДА БЪДЕ УДЪЛЖЕН ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ФАКТИ И СЪБИТИЯ, ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕН СВОЕВРЕМЕННО ЗА ПРИЧИНИТЕ И ЗА ОЧАКВАНИЯ КРАЕН СРОК, В КОЙТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА;

- УСТНИТЕ ЗАПИТВАНИЯ, АКО НЕ СЕ НАЛАГА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ФАКТИ И СЪБИТИЯ, СЕ ИЗВЪРШВАТ ВЕДНАГА ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦАВ ЧИЯТО КОМПЕТЕНТНОСТ СА.

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЕЖЛИВО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВСИЧКИ;
2. НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАШАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА НА ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ОБЪРНЕ КЪМ НАС;
3. ВСЕКИ ЗАЯВИТЕЛ ЩЕ ИМА ЕДНАКЪВ ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, КОИТО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ;
4. ВСЕКИ ЗАЯВИТЕЛ МОЖЕ ДА ЗАЩИТИ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПРЕД ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕЙНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ;
5. НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА ОТГОВОРИМ НА ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КРАТКИ СРОКОВЕ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАШИТЕ СТАНДАРТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ;
6. КОГАТО ВАШЕТО ИСКАНЕ НЕ Е ОТ КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ЩЕ ВИ НАСОЧАТ КЪМ СЪОТВЕТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ ОРГАН, В ЧИЯТО КОМПЕТЕНЦИЯ Е ИСКАНЕТО ВИ;
7. ЗА ДА МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВСЕ ПО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, РЕГУЛЯРНО ЩЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗА КОЕТО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН;
8. В СЛУЧАЙ,ЧЕ НЕ СТЕ УДОВОЛЕТВОРЕНИ ОТ НАЧИНА НА ОБСЛУЖВАНЕ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ОПЛАКВАНЕ И ДА ДАДЕТЕ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО;
9. НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ РЕГУЛЯРНО ДА АНАЛИЗИРАМЕ ПОЛУЧЕНИТЕ ОПЛАКВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ И ДА ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ;

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ЗА ДА МОЖЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ВЕЖЛИВО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, НИЕ СЪЩО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС:

- ДА СЕ ОТНАСЯТЕ КОМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА УЧТИВО И С УВАЖЕНИЕ;

- ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ И ЛЮБЕЗНИ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ КЛИЕНТИ, ПОЛЗВАЙКИ УСЛУГИТЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЗИЯ;

- ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ПЪЛНА И ТОЧНА ИНФИОРМАЦИЯ В СЪОТВЕТНИТЕ СРОКОВЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ И СЪБИТИЯ, А АКО Е НЕОБХОДИМО ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО САМО ЩЕ НИ УЛЕСНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА УСЛУГАТА, КОЯТО ИСКАТА;

- СВОЕВРЕМЕННО ДА НИ УВЕДОМЯВАТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА УСЛУГАТА;

- ДА СЕ ЯВЯВАТЕ НА ВРЕМЕ ПРИ УГОВОРЕНИ СРЕЩИ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ФАКТИ ИЛИ СЪБИТИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА УСЛУГАТА.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли