Конфликт на интереси

 

Вътрешни правила

за организацията и реда за извършване на

проверка на декларациите и за установяване

на конфликт на интереси в Община Димово

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 - т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 - т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Списък на лицата подали декларации по чл. 12 от ЗПУРКИ

Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли