XIV Международен фолклорен фестивал “ Жива вода Венеца“ 2024г.

Тазгодишният международен фестивал „Жива жода Венеца“ 2024г. се проведе в дните от 28.06.2024г до 30.06.2024г. Богата и изпълнена с емоции програма посрещна хилядите посетители и гости. Доволни сме, че успяхме да допринесем за съхранението, развитието и опазването на българският дух. Изказваме своята благодарност към участващите във фестива български занаятчии.

Очакваме Ви с нови сили следващата година!

Прикачени файлове:

ПОКАНА

 

Председателят на Общински съвет Димово

 

              На основание  чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 25.07.2024г. от 11.00ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово

НА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Димово за 2023г.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване

Временна организация на движението на път VID 1003

Във връзка с рехабилитация на път  VID 1003 /III -102, Бела-Белоградчик/- Граница общ. (Белоградчик-Димово) – Орешец- Медовница- /I-1/ от КМ 10+600.00 до КМ 13+451.999 поради изпълнението на СМР е необходимо да се въведе временна организация на движението на обекта, като за целта ще се преустанови движението на всички МПС по пътя. Обходният маршрут ще е както следва: от път Е-79 при пътен възел Бела всички МПС от и за с. Гара Орешец се отклоняват  по Поземлен имот 03263.81.506, представляващ Общински селскостопански път.

Срокът за преустановяване на движението по горепосочения път е от 08.07.2024 г. до 28.07.2024 г.

                        И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

     С Решение на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“, взето по протокол № 5 от 09.05.2024 г. община Димово е класирана с проектно предложение „Мобилна подкрепа“ по Компонент I „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

На 20.05.2024 г. е сключен Договор за съвместна дейност с ФСЗ № РД04-51/20.05.2024 г. за закупуване на нов неупотребяван пътнически автомбил за предоставяне на социални услуги по проект „Мобилна подкрепа“.

Общият бюджет на проектното предложение е в размер на 45 000.00 лева /Четиредесет и пет хиляди лева/ с включен ДДС, от които:

– 31 050,00 лева /тридесет и една хиляди и петдесет лева/, с включен ДДС финансирани от ФСЗ;

 – 13 950,00 лева /тринадесет хиляди деветстотин и петдесет  лева/

  Срокът на изпълнение на дейностите по договора е до 09.12.2024  г.

   На 19.06.2024 г. е реализирано проектното предложение и е закупен нов пътнически автомобил – миниван на стойност 44 275,00 лева /Четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и пет лева/, който ще се използва за предоставяне на социални услуги по проекта в населените места в община Димово.

Коригиран проект на ПУП-ИПР за имоти, попадащи в урбанизираната територия на село Лагошевци, ЕКАТТЕ 43027, община Димово, област Видин, засегнати от трасето на жп линията Видин – София, железопътен участък Видин – Медковец

Прикачени файлове:

Във връзка с рехабилитация на път VID 1003/ III – 102, Бела – Белоградчик/-Граница общ. ( Белоградчик- Димово)- Орешец- Медовница- /I-1/ от КМ 10+600.00 до КМ 13+451.999 поради изпъмнението на СМР е необходимо да се въведе временна организация на движението на обекта, като за целта ще се преустанови движението на всички МПС по пътя. Обходния маршрут ще е както следва: от път Е-79 при пътен възел Бела всички МПС от и за с. Гара Орешец се отклоняват по Поземлен имот 03263.81.506, представляващ Общински селксостопнаки път.
Срокът за преустановяване на движението по горепосочения път е от 08.07.2024г до 28.07.2024г.