ПРОЕКТ BG05M9 OP001-1.096-0011 „Осигуряване на заетост и запазване нивото на присъственост и трудова активност на работното място на родители на деца до 12 годишна възраст в условията на COVID-19 в Общинска администрация град Димово, област Видин“

ПРОЕКТ BG05M9 OP001-1.096-0011 „Осигуряване на заетост и запазване нивото на присъственост и трудова активност на работното място на родители на деца до 12 годишна възраст в условията на COVID-19 в Общинска администрация град Димово, област Видин“

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.096-0011 „Осигуряване на заетост и запазване нивото на присъственост и трудова активност на работното място на родители на деца до 12 годишна възраст в условията на COVID-19 в Общинска администрация град Димово, област Видин“
На 03.06.2021 г. Кметът на община Димово Светослав Славчев и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ Цветан Спасов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG05M9OP001-1.096-0011 „Осигуряване на заетост и запазване нивото на присъственост и трудова активност на работното място на родители на деца до 12 годишна възраст в условията на COVID-19 в Общинска администрация град Димово, област Видин“ по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”
Общата стойност на проекта е 96 042,80 лева, безвъзмездна финансова помощ
Срокът на изпълнение е 18 месеца.
Общата цел на проекта е да се осигури заетост и запазване нивото на присъственост и трудова активност на работното място на родители на деца до 12 годишна възраст в условията на COVID-19