Новини
Общинска програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2018 - 2019 г.
09
Яну
Покана за обсъждане на бюджет 2018
02
Яну
План за финансово оздравяване на община Димово
07
Дек
Обявление по чл.4, ал.2 от Наредбата по ОВОС
06
Дек
Актуализиране на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Димово
01
Дек
Изменение на Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019г.
01
Дек
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли