Население

Към месец октомври 2009 г. населението на община Димово наброява 6942 души.
В сравнение с месец август 2005 г. - населението на общината е наброявало 7961 души, живеещи в 22 населени места, в т.ч. 1 град, 20 села и една махала. Смъртността през 1999 година е 26,08% при 27,94% за 1998 година.
Естествения прираст на населението в общината за 1999 година е 18 промила.
Механичният прираст на населението в общината е 11 промила.

Естественото движение на населението в област Видин се намира под влияние на негативни демографски процеси - намаляване на населението, застаряване, задълбочаващата се депопулация и увеличаване на смъртността. В Община Димово процесът на намаляване на населението е много силно изразен. В края на 2000 г. населението в общината е 8972 души. Към м. август 2005 наброява 7961 т. е. намалението е с 1676 души, или с 17, 3 % само за десет години.

Както в страната и областта, така и в общината жените продължават да бъдат по-голямата част от населението - 51.45 %.8 %. Запазва се тенденцията мъжете да са повече в по-ниските възрастови групи, а жените да преобладават във високите в резултат най-вече на по-високата средна продължителност на живота им.

Процесът на остаряване и ниска раждаемост продължава да оказват влияние върху формирането на трудовия потенциал в региона и най-вече върху неговото възпроизводство. Данните показват, че общото намаление на населението и неговото застаряване предимно се свързват с намаляването на населението в подтрудоспособна възраст. Относителният дял на лицата в подтрудоспособна и трудоспособна възраст са по-високи от тези за страната и съответно - относителните дялове на лицата в надтрудоспособна възраст са по-ниски.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли