Инфраструктура

Като елемент на техническата инфраструктура, водоснабдителните мероприятия са показател за съвременно и цялостно функциониране и развитие на урбанизираните територии. Водоснабдяването на населените места в община Димово се осъществява от три водоснабдителни групи - "Бела", "Репляна - Чупрене", подгрупа Търговище и група "Лом".

На територията на общината няма изградена канализационна мрежа. Частично изградените съоръжения в гр. Димово, с. Гара Орешец, с. Арчар и с. Костичовци, обслужват отделни квартали, махали и блокове. Отпадните и дъждовни (повърхностни) води, които тези съоръжения поемат, се изхвърлят в преминаващите през населените места реки и долове, което води до тяхното замърсяване.

На територията на общината има изградени шест микроязовира в относително добро техническо състояние. Използваеми за напояване и рибовъдство, с достатъчно воден обем са яз. "Скомля", яз. "Върбовчец", яз. "Ярловица" и двата микроязовири в с. Медовница. Хидромелиоративните съоръжения около тях са амортизирани и практически неизползваеми.

Пътната мрежа на територията на общината възлиза на 154,9 км. в т.ч.:
- пътища І клас - 27,5 км;
- пътища ІІ клас - 12,7 км;
- пътища ІІІ клас - 49,5 км;
- пътища ІV клас - 65,2 км.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли