Профил на купувача

"ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ"

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО"

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от 14.11.2014 г. 

Вътрашни правила за поддържане профила на купувача от 14.11.2014 г. 

ЛИНК КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, ВЪВЕДЕН СЛЕД 01.10.2014 Г. 

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 46/27.02.2018г. от 13,00 часа
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли