Природни ресурси

Наред с разнообразната и богата горска растителност, представена от дъбови насаждения с единични и групови участия на габър, липа, явор, бряст, ясен, топола, върба, елша, габър и др., се срещат разнообразни билки, които имат стопанско значение. Макар и с разнообразен релеф община Димово е богата на фаунистичен състав.

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Територията и е с преобладаващ хълмисто-равнинен характер. Попада в умерено-континенталната климатична област - под област на западната и средна част на Дунавската хълмиста равнина и подобласт на Предбалкана.

По отношение на минерално-суровинните ресурси територията на общината е крайно бедна, с изключение на находищата на кариерни строителни материали в района на село Гара Орешец и по поречието на река Арчар.

Географското разположение на община Димово обуславя наличието на собствени водни ресурси. През територията на общината протичат река Арчар, река Скомля, река Белщица, река Лом и река Дунав в Арчарския район.
Режимът на речните води е дъждовно-снежен с пролетен максимум на оттока .

Преобладаващи на територията на общината са черноземните, тъмните и светло сивите горски и алувиални почви .
Силно излужените черноземи са основен почвен тип, с мощност на хумусния хоризонт 65-80 см и съдържание на хумус 3-3,9 %, средно запасени с азот и фосфор.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли