Телефонен указател
Име
Длъжност
Телефон
Служител СИ
0885524771
„Директор на дирекция „Административно обслужване и финанси“
0882293134
Директор на дирекция "УТМППП"
0889235898
Главен счетоводител
0884572392
Главен архитект на общината
0898655517
„Главен инженер“
0889235818
Секретар
0885524898
Заместник кмет Икономика и стопанско управление
0889235820
Заместник кмет Социални и хуманитарни дейности
0885804348

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 112
ПОЛИЦИЯ - 2267
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ - 2268

Председател на общински съвет.
Общинска администрация.

Контакти на Общинска служба „ Земеделие и гори", Читалище "Паисий Хилендарски", Български Пощи, ЕАД, Дирекция „Агенция за социално подпомагане", Бюро по труда, В и К - район Димово, Банка „ Инвестбанк", ОУ „Св.Св. Кирил и Методий". 

Народно читалище „Паисий Хилендарски-1927” гр. Димово
Тел. 09341 2378

Народно читалище „Образование” с. Арчар
Тел. 09317 2441

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли