ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

Съобщение до всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ

Съобщение до всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ

Изработен подробен устройствен план (парцеларен план ) за трасе на оптичен кабел по селскостопански, общински пътища, от урбанизираната територия на с. Арчар , общ. Димово, обл. Видин до поземлен имот с идентификатор 00672.178.37, местност „Върха“, землище с. Арчар, община Димово

Прикачени файлове: