Заповед № 72/27.09.2010 год.

На основание, чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3 ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции по Земеделие, и доклад вх. № 1768/15.09.2010 год., на Комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 37/28.05.2010 год. на Директора на ОД“Земеделие“-Видин:

О Д О Б Р Я В А М:

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище с. Извор с ЕКАТТЕ 32370, община Димово както следва:

І. На ползвателя ЕТ“Деси-Светла Симеонова“, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание постъпило споразумение № 1 /26.08.2010 г. по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, на ползвателите в землището на с.Извор, ЕКАТТЕ 32370, община Димово, на ползвателя ЕТ“Деси-Светла Симеонова“ се предоставят за ползване следните масиви -14, 15, 16 и 17, както следва:

Прикачени файлове:

Заповед № 86/28.09.2010 год.

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище с. Арчар, ЕКАТТЕ 00672, община Димово както следва:

І. На ползвателя ЕТ“ Деси-Светла Симеонова“, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание чл.37в ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ ползвателят ЕТ“Деси-Светла Симеонова“ е с най-голям дял декларирани имоти /собственна, арендована или наета земеделска земя/ в масиви – № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 82, 83 и 87, както следва:

 

Прикачени файлове:

Заповед № 87/28.09.2010 год.

На основание, чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3 ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции по Земеделие, и доклад вх. № 1768/15.09.2010 год., на Комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 37/28.05.2010 год. на Директора на ОД“Земеделие“-Видин:

О Д О Б Р Я В А М:

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище с. Ярловица, ЕКАТТЕ 87549, община Димово както следва:

І. На ползвателя ЕТ „Деси-Светла Симеонова“, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание чл.37в ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ ползвателят ЕТ“Деси-Светла Симеонова“ с декларирани имоти в масиви -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41, както следва:

Прикачени файлове:

Заповед № 88/28.09.2010 год.

На основание, чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3 ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции по Земеделие, и доклад вх. № 1768/15.09.2010 год., на Комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 37/28.05.2010 год. на Директора на ОД“Земеделие“-Видин:

О Д О Б Р Я В А М:

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище землище с. Карбинци, ЕКАТТЕ 36440, община Димово както следва:

І. На ползвателя „Неделков“ ЕООД, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание чл.37в ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ ползвателят „Неделков“ ЕООД е с най-голям дял декларирани имоти /собственна, арендована или наета земеделска земя/ в масиви – №№ 1, 5, 7, 10, 14, 19, 21, 28, 29, 32, 37, 38, 41, 50, 55, 56, 59 и 65 както следва:

 

Прикачени файлове:

Заповед № 84/28.09.2010 год.

На основание, чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3 ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции по Земеделие, и доклад вх. № 1768/15.09.2010 год., на Комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 37/28.05.2010 год. на Директора на ОД“Земеделие“-Видин:

О Д О Б Р Я В А М:

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище с. Септемврийци, ЕКАТТЕ 66278, община Димово както следва:

І. На ползвателя ЕТ“Деси-Светла Симеонова“, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание чл.37в ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ ползвателят ЕТ“Деси-Светла Симеонова“ е с най-голям дял декларирани имоти /собственна, арендована или наета земеделска земя/ в масиви – №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, както следва:

 

Прикачени файлове:

Заповед № 85/28.09.2010 год.

На основание, чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3 ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции по Земеделие, и доклад вх. № 1768/15.09.2010 год., на Комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 37/28.05.2010 год. на Директора на ОД“Земеделие“-Видин:

О Д О Б Р Я В А М:

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11497, община Димово както следва:

І. На ползвателя „РИМЕКС ОЙЛ“ ЕООД, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание чл.37в ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ ползвателят „РИМЕКС ОЙЛ“ ЕООД е с най-голям дял декларирани имоти /собственна, арендована или наета земеделска земя/ в масиви – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 и 28, както следва:

 

Прикачени файлове: