ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

Съобщение до всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ

Изработен подробен устройствен план (парцеларен план ) за трасе на оптичен кабел по селскостопански, общински пътища, от урбанизираната територия на с. Арчар , общ. Димово, обл. Видин до поземлен имот с идентификатор 00672.178.37, местност „Върха“, землище с. Арчар, община Димово

Прикачени файлове: